Anders Ågren

En äldreomsorg med god kvalitet och ett värdigt bemötande

Umeå kommun ska erbjuda en äldreomsorg med värme och omtanke. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Detta gäller även hur kommunens personal hanterar läkemedlen, som är så viktig för de äldre. Vi har under året kunnat läsa om såväl vanvård som hur man inom den kommunala äldreomsorgen brutit mot gällande regler och rutiner. Det kan aldrig accepteras.

Vi moderater vill se en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker inom äldreomsorgen i Umeå. Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Det är därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter som inom vård och omsorgsboende och inom funktionshinderomsorgen.

Umeå har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel.

 

Skärp straffen för alla våldtäktsbrott!

Sluta dalta med kriminella!

De senaste åren har utsattheten för brott mot enskild person – och särskilt sexualbrott – ökat drastiskt. I dag leder våldtäkter mot tre olika brottsoffer till cirka fyra år i fängelse. Det vill vi moderater ändra på.

Svensk kriminalpolitik behöver stöpas om i grunden. Därför skärper vi straffen för alla våldtäktsbrott och tar krafttag mot sexualbrotten.

  • Med Moderaternas straffskärpningar skulle tre våldtäkter leda till minst 9 år i fängelse.
  • Vi vill ta bort dagens form av mängdrabatt för serievåldtäktsmän.
  • Vi vill dessutom att fler utländska våldtäktsmän ska utvisas. Ribban för när utvisning kan bli aktuellt ska sänkas så att brott som kan ge mellan sex månader och ett års fängelse ska kunna leda till utvisning.

På söndag har du möjlighet att byta inriktning på svensk kriminalpolitik och rösta för en ny statsminister som ser till att skärpa straffen för alla våldtäktsbrott.

Rösta på oss moderater! Det får vara slut med daltandet i Sverige!

Vi kommer att slopa den Norrlandsfientliga flygskatten!

Skriver i dagens VK tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att avskaffa flygskatten. Bifogas nedan.

 

Flygskatten kräver sina första offer i Umeå

Nyligen gick flygbolaget BRA ut med beskedet att de lägger ned 40% av verksamheten i Umeå. Flera flyglinjer berörs och samtidigt flyttas stationsverksamhet med tekniskt underhåll till Ängelholm. 15 personer förlorar nu jobbet på grund av regeringens ineffektiva och symboliska miljöpolitik.

Alliansen har varnat för att flygskatten kommer slå hårt mot Norrland och att det i längden kommer leda till högre priser och sämre kommunikationer. Inlandet drabbades först, sedan lade Norwegian ned linjer till och från Skellefteå och nu väljer BRA att dra ned verksamheten i Umeå med 40 %. Varför? ”Det här är en direkt effekt av den nya flygskatten”, sa VD:n för flygbolaget BRA till VK.

Från Umeå tar det över sex timmar med tåg till Stockholm, över 10 timmar till Göteborg och ytterligare någon timme om man ska besöka Malmö. Det finns inte några tids- eller prismässigt jämförbara alternativ till flyget. Goda kommunikationer till resten av landet är vitalt om vi ska locka nya företag till Umeå. Redan nu råder det stor arbetskraftsbrist på högkvalificerad arbetskraft i Västerbotten. Försämrade kommunikationer kommer inte bidra till att det blir bättre.

När vi blir allt fler som bor i Umeåregionen, när allt fler företag startas och när allt fler människor behöver goda kommunikationer har vi inte råd med regeringens ineffektiva och symboliska klimatpolitik, som jämt och ständigt straffar Norrland hårdast. Resenärer till och från Umeå kan förvänta sig dyrare resor där tåget fortfarande inte är ett alternativ och företag kan förvänta sig en fortsatt fientlig näringspolitik om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende efter valet 9 september.

Låt inte fler människors jobb offras på symbolpolitikens altare. Rösta på något av allianspartierna för en närings- och miljöpolitik som värnar innovation, grönt företagande och internationella investeringar framför symbol- och norrlandsfientlig politik.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

 

 

Ulf Kristersson (M) vann partiledardebatten – igen!

Bilden kan innehålla: 2 personer, kostym och text

I debatt efter debatt vinner Moderaternas partiledare och statsministerkandidaten Ulf Kristersson. I går var inget undantag.  Tittarna gav högst betyg till Ulf Kristersson, när alla partiledare debatterade i TV4.

Ulf Kristersson fick 3.29 i snitt medan Stefan Löfven bara fick 2.72.

– Kristersson fortsätter sin svit som obesegrad debattör. Hittills har han fått högst tittarbetyg i varje debatt och i kväll blev inget undantag, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

På söndag avgör väljarna vem som ska vara statsminister.

Rösta förnuftigt. Rösta på Moderaterna!

Vi måste bekämpa narkotikan!

Folkbladet rapporterade i våras om den utbredda förekomsten av narkotika på våra skolor i Umeå. Polisen uppgav att det sker narkotikahandel på alla högstadieskolor i Umeå kommun, och att det förekommer narkotika i alla skolklasser i årskurserna 8 och 9. Detta kan aldrig accepteras och vi måste gemensamt ta kampen mot narkotika.

Vi påminns ofta om förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Artikeln i Folkbladet var ju en av de mer tydliga i det sammanhanget. Drogerna är mer lättillgängliga, och användandet kryper ner i åldrarna. I Umeå är cannabis vanligast, och det går också att märka en alltmer liberal hållning till användandet. Narkotikabrotten i Umeå har legat på en konstant hög nivå från 2013 och framåt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda narkotikabrott i Umeå legat på omkring 1800 per år.

Moderaterna har på nationell nivå föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikabrottsligheten, vilket också skulle få effekter i Umeå. Dagens lagstiftning och nuvarande insatser mot narkotikabrottsligheten och missbruket räcker inte till. Vi behöver rikta nya tunga brottsbekämpande insatser mot de som organiserar och tjänar pengar på narkotikahandeln samtidigt som vi ser till att de som hamnat i missbruk får adekvat vård.

Moderaterna har nationell nivå presenterat följande förslag:

  • Specialkompetens hos polisen: Särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet – som togs bort när Polisen omorganiserades den 1 januari 2015 – bör återinföras.
  • Tullen måste stärkas: Vi föreslår utökade resurser till Tullverket i syfte att skärpa gränskontrollen för att försvåra införsel av narkotika och vapen. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.
  • Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas: Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde före Högsta domstolens förändringar av rättspraxis 2011-2012.
  • ”Familjeklassificera” narkotikapreparat: Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Det gäller nu bl.a. Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger som har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren.
  • Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård även vid låga straffvärden.
  • Ett mer aktivt uppsökande arbete: Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän ska finnas tillgängliga på gator och torg även efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk.
  • Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård: Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för personer som befinner sig i ett missbruk.

Lokalt i Umeå finns det mycket att göra. Umeå kommun har nyligen ingått ett gemensamt samarbetsprojekt med polisen för att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet, och även motverka de tendenser till social oro som vi noterat i vissa av stadsdelarna i kommunen.

Detta gäller även såklart ett aktivt drogförebyggande arbete, att förebygga skolfrånvaro och skolavhopp. Se till att det finns drogkompetens bland skolpersonal, att socialtjänsten kartlägger individer i riskmiljö, erbjuda möjlighet till feriejobb, utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

Likaså gäller det att kunna erbjuda hjälp till föräldrar som misstänker att deras barn och ungdomar kanske nyttjar droger. Skola och socialtjänst måste ha en god dialog med föräldrar vid tidiga tecken. Att socialtjänsten fortsätter med den viktiga förebyggande och uppsökande verksamheten bland ungdomar i vår kommun.

Vi moderater är inte heller främmande för att anställa kommunala ordningsvakter eller anlita väktare om det krävs för att säkerställa att inga obehöriga tar sig in i skolbyggnader, på skolgårdar och i korridorer. Vi har en skyldighet att våra barn och ungdomar ska kunna vistas i trygga och säkra lokaler under sin skoltid. Knarkhandel i våra skolor måste bekämpas med kraft.

Det finns oerhört mycket Umeå kommun kan göra, det finns mycket som polisen kan göra, liksom för den delen civilsamhället. Föreningslivet är en viktig aktör när det gäller att kunna erbjuda ungdomar en meningsfull fritid. Och allt detta ska ske i nära samarbete.

Narkotikan måste bekämpas på bred front!

Tidigare betyg och ordningsomdömen i skolan!

Vi moderater anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om elevers stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför vill vi att Umeå kommun, genom en eller flera grundskolor, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 som är en möjlighet redan idag.

Bäst av allt vore att på nationell nivå införa betyg redan från årskurs 3, som Moderaterna vill.

Skolverket har tidigare utvärderat hur det gick med införandet av tidigare betyg från årskurs 6. Slutsatsen är bl.a. att hela 80 % av eleverna som nu har fått tidigare betyg uppger att deras motivation är högre pga detta! 8 av 10 elever anstränger sig alltså hårdare i sitt skolarbete. Det är ju fantastiskt bra. Det ger ju alla dessa elever bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Och det är ju precis så som betyg fungerar. Det ökar motivationen.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Att inte ge våra elever möjlighet till betyg tidigare är ett svek mot dem alla.

Vi vill också införa ordningsomdömen för alla elever. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras.

Återupprätta kunskapsskolan!

Vi moderater sänker kommunalskatten för att det är rätt och rättvist!

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Umeå har överlägset högst skatt av landets 20 största kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – tvingas betala ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

En politik för ett växande Umeå

Är det viktigt att Umeå växer? Var det inte bättre här på 1950-talet? Debatten blossar upp med jämna mellanrum. Från moderat sida är vi tydliga: vi står upp för ett växande Umeå!

Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs. Detta kräver fortsatt fokus på ett positivt företagsklimat, ett fördubblat bostadsbyggande och en välfärd som håller nationell toppklass.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar. Här är jag bekymrad över att vissa partier verkar försöka blunda för den otrygghet som många umeåbor upplever. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska.

Det hävdas ibland att det inte finns något stöd bland umeåborna att Umeå ska växa, utan att det är en fråga som bara politikerna driver. Mig veterligen har det bara genomförts en opinionsundersökning kring just visionen att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050. VK publicerade den i april år 2011. Resultatet var tydligt: 78 procent av umeåborna var positiva till befolkningsmålet på 200 000 invånare. Likaså var en majoritet av umeåborna positiva till att bygga höghus i de centrala delarna av staden. Men det är ju sällan denna majoritet som syns på insändarsidorna och i kommentarer på nätet.

Ambitionen från oss moderater är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar.

Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad och stärka tillväxtmöjligheterna på landsbygden. Vi får aldrig stå still.

Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare den kommande mandatperioden. Vi gör det gärna i brett samförstånd. Det krävs tydliga mål och ambitioner från den politiska ledningen. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden och den omgivande landsbygden växer: Jobb, bostäder, kollektivtrafik, förskolor, skolor, äldreboenden, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar.

Ett Umeå med en politik som tydligt värdesätter tillväxt valfrihet och företagande.

M-kampanjer från morgon till kväll i Umeå!

Fyra dagar kvar till valet och Moderaterna i Umeå kampanjar i högt tempo, denna valrörelse liksom tidigare valrörelser.

Idag kl. 16.00 påbörjades Moderaternas nationella 100-timmarskampanj, då det vid det klockslaget var 100 timmar tills vallokalerna stänger på söndag. Hela partiet har jobbat hårt i valrörelsen och nu ökar vi på upploppet, både digitalt och i kampanjarbete som dörrknackning och på gator och torg.

Om man vill byta regering och se Ulf Kristersson som statsminister så måste man rösta på Moderaterna. Vi vill bilda en alliansregering som kan ta tag i Sveriges problem med otryggheten, den bristande integrationen, de växande vårdköerna och att för många barn inte klarar skolan. Likaså om man vill se ett moderat ledarskap lokalt i Umeå, liksom regionalt i Västerbottens läns landsting. Din röst spelar roll!

Bilden kan innehålla: 11 personer, inklusive Edward Riedl, Oliver Granered och Nicklas Sandström, personer som ler, personer som står och utomhus

I Umeå är vi många moderater som är aktiva i kampanjerna. Frukostkampanjer på morgonen vid NUS, Umeå Östra och Vasaplan. Materialutdelningar dagtid i bostadsområdena, liksom bemanning av valstugan på Rådhustorget. Sen eftermiddag och kväll är det dörrknackning som gäller, liksom att åka runt och laga eller sätta upp nya valskyltar om de gamla blivit förstörda. Vilket tyvärr ofta är fallet.

Fyra dagar kvar tills vallokalerna stänger. Din röst spelar roll!