Anders Ågren

Vi lägger oss inte i andra partiers interna nomineringsprocesser

Jag får ganska många frågor om vad som pågår inom Socialdemokraterna i Umeå inför öppen ridå just nu. Detta efter uppgifterna i lokalmedia om turbulens, splittring och kupper etc.

Men det är självfallet en fråga för socialdemokraterna själva.

Att det är turbulent är uppenbart, men det skulle inte falla mig in att offentligt börja recensera olika kandidater eller grupperingar under pågående processer. Däremot får ju olika beslut olika konsekvenser. Precis som det ska vara. Och det är ju naturligtvis sådant som kan diskuteras och funderas kring. Men det är i nästa steg när väl partierna själva har fastställt valsedlar.

Det finns en oskriven lag, en gyllene regel, en hederskodex mellan de politiska partierna om att inte lägga sig i andra partiers nomineringar. Man kan ha synpunkter på vad som händer i andra partier och man kan ha uppfattningar om andra partiers representanter. Om den ena eller den andra falangen.

MEN. Man lägger sig självfallet aldrig i andra partiers nomineringsprocesser eller för den delen fastställda nomineringar till offentliga förtroendeuppdrag. Det är en intern fråga för respektive parti. Det är den devis vi följer, oavsett vilket parti det råkar gälla.

Förövrigt så fortsätter det att gå bra för oss moderater. I dagens SIFO fortsätter Moderaterna den starka uppryckning som skett sedan Ulf Kristersson blev vald till ny partiledare. I denna mätning en ökning med 3,8 procent till 22,4 procent. De som hade räknat ut moderaterna, just för att vi är ett liberalkonservativt parti, får nog tänka till ett extra varv.

Moderaterna i Umeå ser fram emot de kommande tio månaderna och valrörelsen! Vi är ett enat parti som går till val. Tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier ska vi göra vårt yttersta för att få till ett maktskifte i Umeå.

Försvara valfriheten inom välfärden!

Skriver i dagens VK, tillsammans med mina Allianskollegor om vikten av att försvara valfriheten inom välfärden. Bifogas.

Försvara valfriheten inom välfärden!

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Människor måste själva få välja. Men valfriheten är nu hotad av de rödgröna partierna. “Inte till salu” var Vänsterpartiets stora mantra under föregående valrörelse där frågan om vinster i välfärd trummades ut och företagare målades ut som egoister med ingenting annat än pengar som mål. När Löfven bildade regering tillsammans med Miljöpartiet köpte Löfven Sjöstedts lojalitet genom att tillsätta en utredning om just vinster i välfärden som Ilmar Reepalu ansvarade för.

Nu är utredningen klar och nu börjar bilden visa sig av vad vi har att vänta om vänstern får som de vill och Reepalus utredning vinner gehör. Ett skrämmande förslag där inte ens statsministern inser vilka konsekvenser det kommer att få för människor som förlitar sig på dessa aktörer i sin vardag.

Om vi endast tar hänsyn till Västerbottens län vet vi att fler än 2000 personer kommer att påverkas av ett vinstförbud i välfärden. Det är människor som arbetar och värnar om rätten att välja vårdgivare eller skola för att det är inte självklart att ett alternativ passar alla. Fler än 4500 elever i Västerbotten har valt en friskola efter dess kvalitet och utbud. Vänstern ska inte tillåtas hota deras val av skola för att påbörja sitt vuxna liv och börja uppfylla sina livsdrömmar.

I Umeå är det allt fler som väljer privat hemtjänst för att de kan och framför allt för att de kan välja bort när de inte är nöjda. Detta stärker den enskilde. Inom sjukvården sker över en kvarts miljon läkar- och sjukvårdsbesök hos den privata vården i länet. De hälsocentraler som har flest nöjda patienter är just de privata. Dessa människor är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om vinster i välfärd.

Alliansen kommer aldrig backa när det kommer till valfrihet i välfärden. Alliansen genomförde valfrihetsreformer när vi senast satt i regering, de reformerna är värda att försvara och utveckla. För vi vet att det viktiga är kvalitet och valfrihet – inte ägaren eller vinsten. Sköter sig inte en utförare, oavsett privat eller offentlig sådan, ska åtgärder vidtas. Men att införa ett vinsttak som är så lågt att få statliga bolag skulle klara av det är fel väg att gå. Sverige behöver fler utförare inom välfärden, inte färre. Det får vi genom satsningar på kvalitet och samverkan.

Vi löser inte välfärdens utmaningar genom att stänga ute utförare som sköter sig och är uppskattade, vilket är resultatet om Ilmar Reepalus utredning blir till lag. Det är inte svårt att se vänsterns mål med ett vinstförbud i välfärden. Det är det första steget till att stänga ner hela den icke-offentligt drivna verksamheten i välfärden. Stoppa Reepalus utredning där den hör hemma, papperskorgen!

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

 

Positivt beslut om AB Bostaden

Skriver i dagens VK om kommunfullmäktiges beslut i måndags gällande avyttring av delar av fastighetsbeståndet i AB Bostaden. Ett mycket positivt beslut! Sannolikt den enskilt största politiska framgången för Allianspartierna i Umeå på de senaste 20 åren. Bifogas nedan.

 

Positivt beslut om AB Bostaden!

Vid fullmäktige i måndags hade vi återigen uppe ärendet om AB Bostaden, däribland att godkänna avyttring av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB. Ett mycket positivt beslut!

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – en avyttring av delar av beståndet kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör också ökad nyproduktion.

Det som hade hänt sedan i juni, var ju bl.a. att Förvaltningsrätten bedömt att fullmäktiges beslut i juni inte tillkommit i laga ordning och skulle upphävas för att kungörelsen inte uppfyllde kommunallagens krav. Allt p.g.a. att förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet. Det föll alltså på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi enkelt korrigerat. Nu blev det en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018. Det fanns inga fel i övrigt gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Hur som helst hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet. Det är på så vis en historisk milstolpe i Umeås lokalpolitik. Vi välkomnar det. Vi välkomnar att Socialdemokraterna landat i samma slutsatser som oss från de fyra Allianspartierna. Vi har ju drivit den här frågan under många år. I många valrörelser.

Det här en naturlig strategi för att både kunna öka nyproduktionen, och samtidigt öka underhållsinsatserna. I resten av Sverige är det här inte någon ideologisk särskiljande fråga. Det är lika vanligt i S-styrda kommuner som i borgerligt styrda kommuner.

Detta är ett mycket positivt beslut för Umeå! Vi får in en ny bostadsfastighetsaktör till Umeå – Heimstaden – som investerar över en miljard kr i vår kommun. Det här öppnar också upp för att ytterligare investeringskapital ska komma till Umeå. Det är en långsiktigt viktig signal!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

 

AB Bostaden på fullmäktige idag. Ett viktigt och positivt beslut!

Idag har vi återigen uppe ärendet kring AB Bostaden, däribland att godkänna försäljning av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB.

Det som har hänt sedan sist i juni, är ju bl.a. att Förvaltningsrätten i fredags kom med sitt beslut kring de 15 olika överklaganden som inkommit. Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas för att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

I kungörelsen framgick att ett ärende om ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” skulle behandlas. Förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet.

Förvaltningsrätten fann att vad klagandena i övrigt anfört om beredningen, statsstöd, jäv m.m. inte utgör grund för att upphäva beslutet.

Nu hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige idag på KF, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Förvaltningsrätten menade alltså i sin bedömning att själva RUBRIKEN i ärendet var kryptisk och gav utrymme för flera olika tolkningar. Däremot var allt annat korrekt. Det fanns inga fel gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Men det föll på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi idag korrigerar. Idag är det således en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018.

Frågan om en eventuell avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har debatterats mycket i Umeå kommunfullmäktige. Syftet är naturligtvis att avyttra delar av beståndet för att möjliggöra dels en ökad renoveringstakt av befintligt bestånd, dels möjliggöra en snabbare nyproduktion av hyresrätter.

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem, även om det numera byggs mer än under tidigare år. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – den här lösningen kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör ökad nyproduktion.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet.

Bekämpa den ökande kriminaliteten i Umeå!

På måndag har jag en interpellation, ställd till Hans Lindberg (S), med rubriken ”Social oro i vissa bostadsområden” som ska behandlas. Jag ser att Lindberg idag kommenterar lite kring just detta på sin egen blogg idag.

Vi ser mycket oroväckande tendenser i de östra stadsdelarna i Umeå. Detta har också diskuterats på vårt senaste sammanträde med brottsförebyggande rådet – UmeBrå. Lindberg nämner att tendenser till ”social oro” har konstaterats i dessa områden av polis, affärsidkare och invånare som bor där. Det finns en slags ”förortsromantik” i de kriminella grupperna, där man vill efterleva situationen i storstädernas förorter. Narkotikahandel, ungdomar rekryteras till kriminalitet, våldsbrottslighet kopplad till narkotikahandeln, samt ökad risk för radikalisering. I Umeå.

Detta måste med kraft bekämpas. På alla plan. Polisen, kommunen, övriga myndigheter, civilsamhället. Alla måste mobiliseras. Ett viktigt steg blir just att lyfta upp problemen till ytan och på allvar börja hantera situationen innan det gått för långt.

Min interpellation bifogas nedan. Och debatten/diskussionen kring detta blir alltså på måndag i kommunfullmäktige.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Social oro i vissa bostadsområden

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Däremot har vi på senare tid kunnat notera mycket oroväckande tendenser i vissa bostadsområden.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) tar upp detta angelägna ämne på sin blogg den 28 september, där han skriver Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt – när vi får kännedom om den här typen av utveckling – tar tag i problemen och vidtar åtgärder.

I bloggen nämns de östra stadsdelarna, och det faktum att frågan har diskuterats på senaste sammanträdet med UmeBrå – vårt lokala brottsförebyggande råd – där bl.a. Polisen, Umeå kommun och landstinget ingår. I blogginlägget nämns att det kan ”handla om insatser gällande kartlagda individer med ett riskbeteende samt med koppling till våldsbejakande religiös extremism”.

Jag deltog vid UmeBrås möte och delar Lindbergs oro, samt uppfattningen att det måste vidtas åtgärder. Jag anser också att det är av vikt att frågan kommer upp på kommunfullmäktiges bord.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Kan du inför fullmäktige ge en beskrivning av de problem som möter boende, polis och andra i de aktuella områdena?
  2. Vilka åtgärder anser du måste vidtas – du nämner en hel plan – och när kan kommunen i så fall ta beslut om dessa åtgärder?

Umeå 2017-10-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Medvind!

Ja, det är väl ingen tvekan om att det känns trevligare när opinionssiffrorna pekar åt rätt håll än när det går utför. Vi moderater har ett tufft år bakom oss, men efter partiledarbytet och den avklarade arbetsstämman där vi lagt fast politiken, så ökar vi nu starkt.

Igår kom två mätningar. I Yougov som publicerades i Metro ökade vi med fyra procent, samtidigt som Ulf Kristersson seglade upp som den populäraste partiledaren i svensk politik. Inte illa på så kort tid! I DN/Ipsos ökar M kraftigt – med sex procent – och ligger därmed på 22 procent. Ännu är det långtid kvar till valet och mycket kan hända. Men de som för inte så länge sedan självsäkert dömde ut möjligheterna för ett liberalkonservativt parti får nog tänka om. Det är just kombinationen av liberalism och konservatism som gör Moderaterna till ett så bra val.

Opinionsmätningar är opinionsmätningar, och de har ju tidigare visat sig kunna ha fel. Men vi moderater jobbar på. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Med sikte på valdagen söndag den 9 september 2018!

Moderaterna är partiet för lag och ordning

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i veckans nr av Umeå tidning. Läggs upp även här på bloggen.

 

Moderaterna är partiet för lag och ordning

En av Moderaternas viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår nyss avslutade arbetsstämma i Örebro. Bl.a. beslutades att partiet ska driva frågan om att avskaffa “ungdomsrabatten” vid utdömande av straff.

Äntligen! Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott?

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss ändra på detta! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

 

Årshögtiden 2017 vid Umeå universitet

IMG_5355

Idag är det dags för Årshögtiden 2017 vid Umeå universitet.

Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. (Bilden ovan var från Årshögtiden 2015, som var speciell av flera skäl. Då firade vi dels universitetets 50-årsjubileum, dels var det i närvaro av Hans Majestät Konungen.)

Även detta år firas Årshögtiden i närvaro av  H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.

Årets tredje nr av Nordsvenskan ute!

Anders Ågrens foto.

Årets tredje nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan idag. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år. Redaktör är riksdagsledamot Edward Riedl.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna – talarkvällar, studiebesök m.m. Vidare finns läsning om Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Studenter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!