Anders Ågren

Låt oss ta ansvar för hemtjänsten och rädda LOV i Umeå!

Umeåbornas valfrihet inom hemtjänsten är som bekant allvarligt och akut hotad. Detta då S och V har gjort sitt yttersta för att genom så ofördelaktiga avtal som möjligt tvinga de privata aktörerna att ge upp.

Nils Seye Larsen (MP) meddelar i dag på sin blogg, att Miljöpartiet vill se en blocköverskridande lösning för att rädda hemtjänstföretagen och valfriheten med LOV. Det gäller dels att höja ersättningsnivåerna till de privata företagen, dels att ändra delar i det nya avtalet som har att göra med när ersättningen ska betalas ut.

Jag välkomnar Miljöpartiets utspel. Det är viktigt, inte minst då MP faktiskt styr tillsammans med S i Umeå.

De fyra Allianspartierna har i Individ och familjenämnden, samt Äldrenämndens, lämnat in förslag om att upphandlingen ska återkallas, i avvaktan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

Om kommunen ska ta över all hemtjänst kommer det att kosta skattebetalarna i Umeå mer än 50 miljoner kronor extra. Detta som en konsekvens av att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala. Om nu S/V lyckas driva bort alla privata aktörer – och den kommunala hemtjänsten tar över – så kommer därmed Umeå kommuns kostnader för hemtjänsten att öka dramatiskt.

Bakgrund och anledning till Alliansens uppdrag är att sedan det nya förfrågningsunderlaget beslutades i november förra året har det visat sig att avtalet ger SÄMRE ersättning än nuvarande avtal. Samtidigt har nya uppgifter framkommit att det är en betydande stor skillnad i ersättning mellan kommunen och de externa utförarna där kommunens verksamhet får drygt 100 kr mer/timme jämfört med de externa företagen. Det nya avtalet förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt när hemtjänsten går från förskottsersättning till efterskott vilket gör det mycket svårt för företag att gå runt.

Hemtjänstföretagen är satta under hård press. Det nya avtalet försämrar deras situation ytterligare. Valfriheten, och ett stort antal hemtjänstföretag, riskerar i dagsläget att läggas ned.

Detta är på allvar.

Antingen står man upp för den uppskattade och framgångsrika valfriheten inom hemtjänsten och ger alla aktörer samma grundförutsättningar att driva verksamheten gällande ersättningsnivåer i Umeå. Eller så ställer man sig på Vänsterpartiets linje att krossa valfriheten.

Så ja, låt oss snarast hitta en lösning över blockgränsen i Umeå i denna viktiga fråga!

År 2019: bästa resultaten för luftkvaliteten i Umeå sedan mätningarna inleddes 2003

Det skadar ju inte att i dessa dagar även lyfta upp positiva nyheter, som annars riskerar att drunkna i allt elände med coronaviruset.

En sådan positiv nyhet är att luften i Umeå blev renare under förra året. Detta redovisades idag i ett pressmeddelande som skickades ut från Umeå kommun. På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes 2019 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades. För åttonde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitets-normen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga.

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste åtta åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

Men luften i Umeå centrum blir renare och renare. Det är mycket glädjande! Umeå kommuns åtgärdsprogram ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare.

Moderaternas Sverigemöte genomförs digitalt. Lyssna idag på såväl Ulf Kristersson som Elisabeth Svantesson!

Moderaterna genomför idag ett digitalt Sverigemöte. Vi skulle ju ursprungligen ha samlats till våra kommundagar i Örebro denna helg, men pga coronapandemin så har arrangemanget ställts in.

Därför genomförs en liten nedkortad variant digitalt idag istället. Ta fram en lämplig skärm och ladda för ett intressant program med tal av bland annat Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.

Det börjar redan kl. 10.00 men talet av Ulf Kristersson blir kl. 10.45. Följ sändningen direkt på Moderaternas Facebook eller YouTube.

Varmt välkommen!

Det krävs insatser på nationell, regional och lokal nivå för att rädda ekonomin!

Coronaviruset påverkar redan alla svenskars vardag. Det viktigaste är naturligtvis att stoppa smittspridningen. Och vi bär alla, var och en, ett ansvar i det. Samtidigt måste politiken förbereda Sverige på de ekonomiska effekterna av smittan. En konsekvens av coronapandemin är att det slår fruktansvärt hårt mot ekonomin. Mot enskilda företag och alla deras anställda. Risken för personalneddragningar och konkurser är överhängande för många. Allt detta riskerar att leda till betydande ekonomiska problem för vårt samhälle under lång tid.

Vi moderater har välkomnat att regeringen, i ett mycket akut läge, presenterat ett krispaket för att rädda svenska jobb och företag. Moderaterna har drivit på för att staten ska ta över hela sjuklöneansvaret från företagen – vilket nu sker.

Samtidigt bör vi alla vara beredda på att fler krisåtgärder kan behövas för att rädda de svenska jobben eftersom det i vissa branscher nu är nattsvart. Dessutom kommer det att behövas nya stimulanspaket längre fram för att svensk ekonomi ska återstartas när smittspridningen är under kontroll. De senaste dagarna har vi tyvärr sett en snabb ökning, både av smittspridningen som sådan runtom i landet och av de åtgärder som nu vidtas för att få till stånd en mer kontrollerad spridning. Påfrestningen har ökat på såväl regioner som kommuner, för att inte tala om de kort- och långsiktiga effekterna på näringslivet.

Under finanskrisen 2008 och dess efterdyningar drabbades Sveriges ekonomi hårt. Då kommer jag ihåg hur vi intensivt samordnade insatser med offentliga och privata aktörer – nationellt, regionalt med länsstyrelsen i Västerbotten och lokalt med kommuner och näringslivsföreträdare.

Det kommer vara viktigt även denna gång. Sverige lyckades ta sig igenom finanskrisen 2008. Vi måste klara av att samla oss för att ta oss igenom även denna kris.

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas nu flera företag i kommunen hårt. Det kommer att krävas kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare.

Umeå kommun bör sätta in flertalet åtgärder för att stötta företagen. Vår ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, har exempelvis väckt ett extra ärende om att tillfälligt slopa de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena. Syftet med förslaget är att försöka underlätta för näringslivet i en svår ekonomisk situation.

Det finns säkerligen liknande åtgärder som Umeå kommun kan vidta. Jag har sett ett flertal kommuner runt om i landet som nu metodiskt går igenom vilka åtgärder man kan vidta för att omgående underlätta för alla de företag som riskerar gå i konkurs.

Umeå kommun inrättar t.ex. med start i morgon och i samarbete med Företagarna Umeå en ”företagsakut” där vi resursätter med ett antal duktiga rådgivare. Många företag i Umeå ser ett behov av stöd och hjälp i frågan om rådgivning, det kan röra allt ifrån att upprätta en likviditetsplan till att kontakta myndigheter för att söka stöd. På plats kommer utöver rådgivare från företagarna även finnas Ackordscentralen och Styrelseakademien samt representanter från revisorsbolag. Samt självklart även Umeå kommuns egna företagslotsar.

Våra företag påverkas i stor utsträckning av coronapandemin – vi har dessvärre sannolikt bara sett början på detta – och vi behöver underlätta för dem i dessa tider för att de ska klara sig.

Utöver att bekämpa coronaviruset och dess spridning, så måste vi sätta in verkningsfulla insatser på nationell, regional och lokal nivå för att också rädda ekonomin.

Det ligger i allas intresse.

Färre politiska möten i Corona-tider

Även den politiska verksamheten påverkas på olika sätt av den pågående coronapandemin.

En del i detta är att minska antalet möten och sammanträden, för att minimera risken att bidra till att smitta sprids. Detta märks nu på alla nivåer i politiken.

Internt i partierna
I fredags antogs riktlinjer för Moderaterna på nationell nivå, och som vi har ställt oss bakom regionalt och lokalt, vad gäller M-möten kopplat till pågående coronapandemi.

Planerade moderata partiaktiviteter (ex styrelsemöten, medlemsmöten, årsmöten, stämmor och utbildningar) bör ställas in eller skjutas upp, om det inte rör sig om möten som kan genomföras via telefon/digitalt. Partistyrelsen har även beviljat dispens från stadgarna, vilket innebär att tidsperioden för att avhålla kretsårsmöten och länsförbundsstämmor utökas ända t.o.m. september månad. Dessa riktlinjer gäller tills vidare.

Som en konsekvens av de nya riktlinjerna ställdes måndagens möte med den moderata kommungruppen i Umeå in, samtidigt som kretsårsmötet för Moderaterna i Umeå har skjutits på framtiden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
För oss politiker som har uppdrag på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), så har de flesta beredningarnas sammanträden för mars månad ställts in. Några genomför möten via telefon. Även styrelsen för SKR genomför telefonsammanträde.

Umeå kommun
Hans Lindberg (S) och jag har – i egenskap av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen – gått ut med ett gemensamt mail till partiernas gruppledare och de olika nämndernas presidier, där vi uppmanar alla att vara restriktiva med att kalla till möten och sammanträden i detta läge.

Om politiska möten eller sammanträden inom Umeå kommun inte är av brådskande karaktär, så är det ju bättre att ställa in dessa möten och ta dem vid senare tillfälle.

Om sammanträden trots allt måste genomföras, så är vår rekommendation att endast ordinarie ledamöter närvarar. Ersättare kallas in endast om man på förhand vet att en ordinarie kommer att vara frånvarande. På så vis minimerar vi antalet personer som måste vara på plats vid respektive sammanträde. Det är helt enkelt ett sätt att minska risken för smittspridning.

Vid dagens kommunstyrelse behandlades även ett extra ärende, som ska vidare till fullmäktige för beslut – med ett förslag till beslut om att bl.a. ändra arbetsordningarna för styrelser och nämnderna, så att deltagande på sammanträden i undantagsfall ska kunna ske via länk. Detta har hittills inte varit möjligt enligt gällande arbetsordningar.

Vi måste nu gemensamt göra allt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Detta gäller självfallet även alla politiska nivåer.

Stötta det lokala näringslivet i Umeå!

En konsekvens av coronapandemin är att det slår fruktansvärt hårt mot ekonomin. Mot enskilda företag och alla deras anställda. Risken för personalneddragningar och konkurser är överhängande för många. Allt detta riskerar att leda till betydande ekonomiska problem för vårt samhälle under lång tid.

Gör därför vad du kan för att stötta våra lokala företagare i Umeå!

Köp exempelvis hem mat från lokala restauranger. Funderar du på nya utemöbler till sommaren och nya kläder till vår och sommar? Köp det redan nu, för att hjälpa dem i denna svåra stund. Håll igång ekonomin, samtidigt som vi alla måste hjälpas åt för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Försäljningen har minskat kraftigt för småföretagarna runt om i landet i landet och de går på knäna.

Det är viktigt att vi hjälps åt på alla fronter. Försök dra ditt strå till stacken.

Umeå kommun uppdaterar kontinuerligt informationssidan ang coronaviruset

Nyhetsflödena och människors samtal kretsar av förklarliga skäl mycket kring coronaviruset. Umeå kommun uppdaterar kontinuerligt sin hemsida, liksom i sociala medier.

Information om coronaviruset, råd och rekommendationer, länkar till frågor/svar och information från andra myndigheter finns via www.umea.se/coronavirus. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten är ett bra sätt att hindra smittspridning i allmänhet.

Information about the new coronavirus, advice and recommendations, links to questions/answers and information from other authorities can be found via www.umea.se/coronavirus. Washing your hands frequently with soap and warm water is a good way to prevent the spread of infection in general.

Ras för bostadsbyggandet – samtidigt skördar V ny seger för att hindra framtida bostadsbyggande i Umeå

Det byggs för lite bostäder i Umeå. Denna vecka har vi i Folkbladet kunnat läsa om ett ras i bostadsbyggandet och det är siffror som jag uppmärksammade redan för en månad sedan. För 2020 beräknas bara 500-600 bostäder blir färdiga. Det skulle behöva byggas 2000 bostäder per år i Umeå.

I detta läge tänker nu en majoritet av partierna besluta att bifalla Vänsterpartiets förslag att helt stryka området Lundåkern för framtida bostadsbebyggelse!

Detta är helt fel, och bryter mot avsikterna i den fördjupade översiktsplan vi antog 2011. Där pekades bl.a. Lundåkern ut som ett lämpligt område för kompletterande bostadsbebyggelse. För även om man bygger bostäder i området, så skulle ju allmänhetens tillgång till området självfallet garanteras med bl.a. en bred strandpromenad, parker och grönytor.

Moderaterna hade gärna sett att vi tidigarelägger avsikten att pröva möjligheten att bygga även bostäder på området, i linje med den fördjupade översiktsplanen.

Nu vill Vänsterpartiet göra tvärtom och stoppa möjligheterna att i framtiden komplettera med bostäder i ett mycket attraktivt läge. De får dessutom stöd av bl.a. Socialdemokraterna.

För oss som ser behovet av att öka bostadsbyggandet i Umeå är detta en negativ nyhet.

Stoppa ungdomskriminaliteten!

I måndagens Folkbladet fick jag och Joline Göttfert, MUF:s distriktsordförande, nedanstående insändare publicerad.

Stoppa ungdomskriminaliteten!

Under senare år har ungdomsrå̊nen ökat dramatiskt. 2019 ö̈kade antalet personrå̊n mot barn med 31 procent jämfört med året innan. Antalet anmälda personrån mot barn har fördubblats mellan 2016 och 2019. Rånen blir allt mer våldsamma och hänsynslösa. Rättsstaten måste vidta åtgärder mot den ökande ungdomskriminaliteten. Moderaterna har därför presenterat ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen.

Brottsligheten kryper allt lägre ner i åldrarna. En enkät till olika lokalpolisområden visar att det ibland handlar om barn som ä̈r så̊ unga som 10–12 år. Mellan 2016 och 2019 ökade antalet anmälda våldsbrott, där minst en individ under 15 år registrerats som misstänkt, med 35 procent. Under samma tidsperiod har samtidigt antalet barn under 15 år, som är misstänka för våldsbrott, ökat med 40 procent.

Dagens regler stoppar inte unga brottslingar. Vi har även sett oroande exempel på ungdomskriminalitet i Västerbotten, däribland när ungdomsgäng nyligen misshandlade och hotade flera andra ungdomar i centrala Umeå vid två olika tillfällen under en och samma helg. Dagens regelverk är inte anpassat för den här utvecklingen. Barn under 15 år är inte straffmyndiga och kan därmed inte dömas till påföljd. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka i skolan redan dagen efter. Detta trots att risken är stor att personen återigen begår brott. Samhället måste tydligt markera mot unga brottslingar och visa att brott får konsekvenser. Samtidigt krävs ett effektivt förebyggande arbete, med ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Moderaterna har därför presenterat följande åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten:

• Socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet ska förtydligas i socialtjänstlagen

• Undanröj alla sekretesshinder för att information om unga ska kunna delas mellan polis och socialtjänst

• Inrätta ett nationellt no entry-program för unga i riskzonen • Unga lagöverträdare ska kunna omhändertas enligt LVU i fler fall än i dag

• Åklagare ska ha möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU vid brottslighet

• Staten ska ersätta kommunernas kostnader för omedelbara omhändertaganden enligt LVU då det sker på grund av brottslighet

• Möjligheten till LVU i hemmet ska kraftigt begränsas

• Staten bör ta över ansvaret för unga som är grovt kriminella och inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för denna grupp

• Häktning av unga lagöverträdare ska ske i fler fall än i dag, då brottet är allvarligt och det finns risk för återfall

• Fler särskilda ungdomshäkten – som är anpassade efter ungas behov – bör inrättas och där bör det finnas möjlighet att studera

• Straffen för rån behöver skärptas till lägst ett år och sex månaders fängelse

• Ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år

• Utred sänkt straffmyndighetsålder

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar. Den måste leda till tydliga åtgärder. Om vi inte bryter denna negativa utveckling kommer förmodligen de ungdomar som idag begår brott att begå ännu grövre brott i framtiden.

Anders Ågren, Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, Distriktsordförande MUF Västerbotten