Anders Ågren

Största satsningen på Polisen på 20 år

Det spelar roll hur du röstar i valet den 9 september. Sverige är ett fantastiskt land, men det finns också problem. Ekonomin i samhället går bra, men samhället mår inte lika bra. Samma sak här hemma i Umeå. Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, men även här finns det problem. Vi tar problemen på allvar.

Just nu pågår Moderaternas vårkampanj. Runt om i landet genomförs vi kampanjer för att visa hur vi moderater vill lösa problemen som vi ser. Det handlar om fyra områden som vi särskilt fokuserar på: integrationen, att det ska löna sig att arbeta, tillgängligheten i sjukvården, kunskapsresultateten i skolan samt lag och ordning.

Lag och ordning är ju ett område som debatterats mycket även här i Umeå på sista tiden. Antalet anmälda brott ökar, och vi har sett oroväckande tendenser till social oro i vissa områden. Detta ska med kraft bekämpas.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. På riksplanet föreslår vi nu den största satsningen på Polisen på 20 år.

Lag och ordning

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda senast år 2025. De förtjänar högre lön och starkare skydd mot angrepp. För att bekämpa brott och otrygghet i hela landet, se till att fler brott klaras upp och för att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden bör möjligheterna till kamerabevakning förstärkas. Vi föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Våra förslag:

  • Antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder och Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.
  • Polisernas löner ska höjas med i genomsnitt 3 000 kronor per månad.
  • Straffen ska skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
  • Öka möjligheterna till kamerabevakning och att polisen bland annat ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta platser och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Till dessa nationella satsningar kommer också de förslag vi driver på lokal nivå. Allt hänger ihop. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska.

Norrland behöver ett Umeå som växer starkare!

I dagens VK skriver professor Lars Westin mycket insiktsfullt om vikten av starka städer, och Norrlands behov av just detta. Umeås ojämna tillväxt har inte räckt till och Norrland har tappat i inflytande i förhållande till de södra delarna av landet.

Detta märks på många sätt, bl.a. på hur riksdagsmandaten (och därmed makt och inflytande) fördelas över landet – då det är kopplat till befolkningsmängd: “Befolkningen i södra Sverige växer snabbare. Man ställer sig där förr eller senare frågan varför Sverige ska satsa på avancerad forskning, universitet och sjukhus i Umeå, när kommunikationerna för studier och vård i Stockholm blir allt bättre?”

Att Umeå och andra städer i norr fortsätter växa är därför en ödesfråga för vår del av landet. Umeå konkurrerar inte med småkommuner i norra Sverige – våra konkurrenter finns bland städerna i södra och mellersta delarna av Sverige. Umeå är den enda kommunen i norra Sverige som lyckats upprätthålla tillväxt sedan 1800-talet. Med över 125 000 invånare är Umeå den största kommunen i norr, men vi måste samtidigt komma ihåg att i ett europeiskt perspektiv är Umeå faktiskt fortfarande en tämligen liten stad.

I torsdagens VK skrev jag själv på debattsidan om vikten av att Umeå växer. Storlek spelar roll. Moderaterna i Umeå står upp för ett växande Umeå – vi måste bygga stad och erbjuda en god urban miljö, samtidig som vi parallellt kan erbjuda bästa möjliga utveckling för Umeås attraktiva landsbygd.

En politik för ett växande Umeå!

En politik för ett växande Umeå. Om detta skriver jag på debattplats i dagens VK (dock är rubriken omformulerad i tidningen).

En politik för ett växande Umeå!

Är det viktigt att Umeå växer? Var det inte bättre här på 1950-talet? Debatten blossar upp med jämna mellanrum. Från moderat sida är vi tydliga: vi står upp för ett växande Umeå!

Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs. Detta kräver fortsatt fokus på ett positivt företagsklimat, ett fördubblat bostadsbyggande och en välfärd som håller nationell toppklass.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar. Här är jag bekymrad över att vissa partier verkar försöka blunda för den otrygghet som många umeåbor upplever. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska.

Det hävdas ibland att det inte finns något stöd bland umeåborna att Umeå ska växa, utan att det är en fråga som bara politikerna driver. Mig veterligen har det bara genomförts en opinionsundersökning kring just visionen att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050. VK publicerade den i april år 2011. Resultatet var tydligt: 78 procent av umeåborna var positiva till befolkningsmålet på 200 000 invånare. Likaså var en majoritet av umeåborna positiva till att bygga höghus i de centrala delarna av staden. Men det är ju sällan denna majoritet som syns på insändarsidorna och i kommentarer på nätet.

Ambitionen från oss moderater är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar.

Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad och stärka tillväxtmöjligheterna på landsbygden. Vi får aldrig stå still.

Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare den kommande mandatperioden. Vi gör det gärna i brett samförstånd. Det krävs tydliga mål och ambitioner från den politiska ledningen. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden och den omgivande landsbygden växer: Jobb, bostäder, kollektivtrafik, förskolor, skolor, äldreboenden, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Ett Umeå med en politik som tydligt värdesätter tillväxt valfrihet och företagande.

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

Förbud mot prov och läxor?!?

Anders Ågrens foto.

SVT rapporterar om en högstadieskola i Boden, där man nu har infört förbud mot läxor och prov. Detta för att minska stressen i skolan. Avsikten är att införa ett permanent förbud år 2019.

I mina ögon är detta fullständigt vansinnigt. En felriktad omtanke, där man minskar kraven/förväntningarna och tror att detta på något sätt kommer att gynna eleverna i framtiden.

Uppvärdera istället läraryrket, sätt tidigare betyg, kunskap i centrum, ordning och reda i klassrummen – med det kommer man långt!

Flumskolan tar sig hela tiden nya uttryck. Vad blir nästa innovativa steg? Förbud för elever att anstränga sig, plugga och läsa böcker?‬

Positivt – för elever och föräldrar – att det finns ett fritt skolval. Då kan man ju välja om man föredrar en skola där det ställs krav, eller en skola där man försöker undanröja sådana.

Samtal med företrädare för hemtjänstföretag i Umeå

Anders Ågrens foto.

Allianspartierna i Umeå var idag på besök hos Svenskt Näringsliv på förmiddagen. Där träffade vi företrädare för hemtjänstföretag verksamma i vår kommun. Mycket bra diskussioner kring deras förutsättningar, villkor och valfrihet för våra kommuninvånare.

Våra fyra Allianspartier står upp för umeåbornas rätt till valfrihet, liksom den viktiga möjligheten för hemtjänstpersonalen att kunna välja mellan olika arbetsgivare. Valfriheten är ju numera en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden.

Moderaterna och övriga Allianspartier står upp för umeåbornas rätt till valfrihet.

 

Sociala medier inför valet den 9 september

Sociala medier inför valrörelsen i Västerbotten. Om detta skriver VK idag. Artiklarna var utlagda redan igår kväll på vk.se.(plusartikel).

Jag är intervjuad i egenskapen av länsordförande för Moderaterna i Västerbotten. Självklart kommer vi moderater, liksom sannolikt de flesta andra partier, att lägga mer tonvikt vid sociala medier i denna valrörelse. Det blir t.ex. mer annonsering på Facebook, och mindre i de traditionella papperstidningarna. Vi uppmanar alla våra föreningar och kandidater att vara aktiva på sociala medier. Syns man inte så finns man inte – så enkelt är det. Nedan ett urklipp från artikeln på vk.se (och som framgår. Fotograf: Per Landfors):

Samtidigt är sociala medier bara ett komplement till allt annat. Vår största insats i valrörelsen blir dörrknackningskampanjen, liksom i valrörelsen 2014. Likaså kommer de traditionella valstugorna att finnas kvar (i de kommuner där man väljer att ha det så), sedvanliga kampanjer med materialutdelning, affischering och dylikt.

Med ny teknologi förändras förutsättningarna och möjligheterna på en rad områden. Så har det varit genom historien, och så kommer det också att fortsätta. Helt uppenbart i en allt högre takt. Detta märks också på möjligheterna att kommunicera.

Självklart kommer sociala medier att spela roll och betydligt mer i kommande än i tidigare valrörelser. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad man än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten och inte minst under valrörelsen. Och vi moderater kommer vara där!

SM-veckan sommar år 2022

Umeå kommun har lämnat in en ansökan om att få arrangera SM-veckan sommar år 2022. Från Moderaterna ser vi mycket positivt på detta och det sammanfaller också lägligt nog med högtidlighållande av Umeå 400 år. Beslutet att ansöka om SM-veckan är förankrat inom föreningslivet och överläggningar har förts med Västerbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och med representanter från de två nyckelidrotterna friidrott, IFK Umeå, och simning, Umeå Simsällskap. Samtliga är mycket positiva.

Under april kommer besked om vilka kommuner som gått vidare i den första gallringen, och under vecka 27 kommer sedan besked om vilken som blir värdstad för SM-veckan 2022. Värdstad utses av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television.

I år – 2018 – är det exempelvis två städer som delar på värdskapet: Helsingborg och Landskrona. Om jag kommer ihåg rätt så var det 54 olika idrotter som var aktuella för årets sommarvecka.

Simning och friidrott är två av de tunga inslagen, men det finns verkligen en stor bredd som svensk idrott kan uppvisa. Idrott och stimulans för folkhälsan utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. Fysiska aktiviteter som till exempel idrott är viktiga, inte minst för barn och unga.

I Umeå har vi varit tämligen politiskt överens över blockgränserna om vikten av att satsa på idrotten. Såväl bredd som spets. Vi moderater har i det sammanhanget sett det strategiskt viktigt att aktivt verka för att fler nationella tävlingar kan genomföras i Umeå. SM-arrangemang inom olika områden är av hög prioritet, och bidrar till att marknadsföra Umeå på ett positivt sätt. Genom att arrangera SM-veckan stärker och lyfter vi också på ett betydelsefullt sätt fram kommunens föreningar, som betyder oerhört mycket i sammanhanget. På samma sätt spelar det naturligtvis stor roll för besöksnäringen.

Så därför hoppas vi verkligen att beslutet om värdstad för SM-veckan sommar 2022 går Umeås väg!

 

Värna valfriheten i välfärden!

Skriver i veckans nummer av Umeå Tidning om vikten av att värna valfriheten i svensk välfärd.

“Fokus borde vara att ställa höga kvalitetskrav oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!”

Ledningen för SKL besökte Umeå

Anders Ågrens foto.

SKL-ledningen var tidigare i veckan på besök i Umeå. Jag och och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) tillsammans med några av våra ledande tjänstemän träffade då delar av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) högsta ledning: ordförande Lena Micko  (S) och 1:e viceordförande Anders Henriksson (S) samt VD Vesna Jovic. Vi hade under kvällen samtal om läget i kommunsektorn, om Umeås utveckling i stort och smått. För egen del sitter jag ju även i SKL:s styrelse men det var kul att denna gång få välkomna dem till Umeå. Annars har vi våra styrelsesammanträden i Stockholm en gång i månaden.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. En av de största är kompetensförsörjningen och det ägnade vi ganska mycket tid åt. Det kommunala utjämningssystemet, otyget med riktade statsbidrag, problem med riksintressen som beskär möjligheter bl.a. till att bygga nytt, sjukfrånvaron bland kommunanställda, utanförskap och mycket mer.

En bra afton. Även om vi har olika politiska tillhörigheter så ställs såväl Alliansstyrda som rödgröna kommuner ofta inför likartade utmaningar – sedan kan lösningarna variera beroende på vilka partier som styr. Precis som sig bör.