Anders Ågren

Tack, Brännbollsyran!

(foto: Melina Hägglund)

 

Utsålt och nytt publikrekord. Brännbollsyran är utan konkurrens Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige.

Umeå kommun har all anledning att hylla arrangörerna och lyfta dem till skyarna. Vilka makalösa marknadsförare av Umeå. Vilka eldsjälar och visionärer. Vilka proffs. Gänget bakom Brännbollsyran – David Arkhult, Peter Arkhult, Gustav Pettersson m.fl. – förbluffar och imponerar när de år efter år lyckas locka världsstjärnor till Umeå och norra Sverige. Allt ifrån Martin Garrix, Sebastian Ingrosso, Kygo, Steve Angelo till årets Marshmello.

TACK!

Den här gången lyckades man återigen slå publikrekord. Brännbollsyran 2019 lyckades slå rekordet från 2017 och nå fantastiska 16 500 sålda biljetter per dag. Utsålt. Ett proffsigt och väl genomfört arrangemang, vilket vi har vant oss vid numera. Brännbollsyran har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter) och sedan har det bara gått uppåt! Bra artister, rekordpublik och god stämning. Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen och handeln när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Hotellen är fullbokade, och dagarna med cupdeltagare och festivalbesökare lever verkligen upp till epitetet folkfest.

Genom åren har Umeå kommun på skamliga sätt försökt motarbeta Brännbollsyran. Allt från pinsam polisanmälan till att allmänt försvåra festivalens genomförande. Vi moderater har konsekvent tagit ställning för festivalen. Jag hoppas att vi nu kan slippa detta tjafs i framtiden.

Brännbollsyran gör gott för Umeå! Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang.

Återigen – ett stort, varmt och hjärtligt TACK!

De borgerliga partierna i Umeå enade om förslaget till strategisk plan

Igår presenterade merparten av de partier som är representerade i Umeå kommunfullmäktige sina respektive budgetförslag.

Jag är nöjd över att vi numera har en gemensam grund att stå på, inte minst i de breda frågorna. Vi har detta år enats om ett gemensamt förslag till Strategisk plan för Umeå kommun. När den nu gällande strategiska planen för Umeå kommun antogs av KF år 2016, så var det en tydlig splittring i fullmäktige där fyra olika förslag ställdes mot varandra. Även vi i Alliansen var splittrade. M, L, KD hade ett gemensamt förslag. C hade ett eget.

I år har våra fyra partier på den borgerliga sidan valt att gå fram med separata budgetförslag. Det ger våra partier, när vi nu gått in i en ny mandatperiod, bättre möjlighet att profilera våra respektive hjärtefrågor. Gott så.

Men inför budgetfullmäktige den 17 juni 2019 har vi alltså ett gemensamt förslag. Det är en styrka, oaktat våra fyra separata budgetförslag.

Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer ska samarbeta med en gemensam strategi och med långsiktighet för att nå tillväxtvisionen om 200 000 invånare senast år 2050. För umeåbor, medarbetare i kommunen, investerare, beslutsfattare på olika nivåer och andra läsare av strategiplanen ska det vara tydligt vilka ambitioner och vilka områden som Umeås kommunledning prioriterar för att utveckla kommunen på ett framgångsrikt sätt.

Globalisering, urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och migration, är några av de omvärldstrender som i olika grad påverkar Umeå och vår region. Detta i sin tur ställer krav på Umeå kommun inom en rad olika strategiska områden.

Från våra fyra borgerliga partier har vi pekat ut följande 10 områden som är av särskild betydelse under den kommande perioden:

1. Ett utvecklande företagsklimat ger tillväxt

2. Bostadsbyggande – attraktiva livsmiljöer både i stad och på landsbygd

3. Valfrihet

4. Jämställdhet en strategisk framgångsfaktor

5. Regionalt ledarskap

6. En modern arbetsgivare och välfärd i toppklass

7. Infrastruktur

8. Stärk besöksnäringen

9. Kultur och fritid i toppklass

10. Den hållbara staden

Dessa delar utvecklar vi i den strategiska planen, som också kommer bli en del av KF-debatten om en och en halv vecka. Positivt att de borgerliga partierna i Umeå har nått samsyn!

Möte med Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Umeå

Har idag deltagit i träff arrangerad av Svenskt Näringsliv om företagsklimatet, där både företagare, politiker och tjänstemän deltog. Umeå kommun har mycket kvar att ta tag i!

Bland de viktigaste önskemålen från lokala företagare i Umeå:

1. Ökad förståelse från politiker och tjänstemän.

2. Snabbare handläggning.

3. Bättre dialog.

4. Lägre skatter/avgifter

5. Bättre upphandlingar.

Den välkända rankinglistan om kommuners företagsklimat som Svenskt Näringsliv publicerar varje år, kommer detta år att presenteras den 24 september.

Imorgon presenterar vi Moderater vårt budgetförslag för Umeå kommun år 2020 med tillhörande uppdrag. Ett bättre företagsklimat är en viktig del i detta!

Tre av tio fullmäktigeledamöter utsatta för hot och hat – hög tid för åtgärder!

Tre av tio kommunfullmäktigeledamöter i landet har under det senaste året utsatts för hot eller trakasserier. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av tidningen Dagens Samhälle. Undersökningen presenterades tidigare i veckan.

Detta är ett allvarligt hot mot demokratin. Grova kränkningar via sociala medier är den vanligaste kränkningen för kommunpolitiker. Men det handlar också om hot på allmän plats, på politiska möten eller i hemmet, fysiskt våld eller skadegörelse. Därför är det mycket positivt att regeringen nu har skickat ett färdigt lagändringsförslag till lagrådet om att införa en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda. Det är ett viktigt steg för att värna demokratin och de förtroendevaldas uppdrag. Lagändringen omfattar förtroendevald som utsätts i samband med sitt förtroendeuppdrag i stat, kommun, region eller i Europaparlamentet samt närstående till en förtroendevald. Straffskärpningen är tänkt att träda i kraft 1 januari nästa år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där jag själv är verksam, har länge efterlyst åtgärder på detta område. Bra att det nu händer något.

De senaste åren har trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda ökat och undersökningar visar också att hat- och hotfulla uttryck tenderar att bli elakare och grövre.

M-framgång i EU-valet – första nationella valframgången för partiet på 9 år!

Vi har just avslutat en kort och intensiv EU-valrörelse. Rösterna är färdigräknade, samtliga 6305 valdistrikt, och mandaten fördelade. Moderaterna gick för första gången på nio år framåt i en valrörelse på nationell nivå, och det var verkligen efterlängtat! En väl genomförd valrörelse, tydliga politiska budskap och populära kandidater. Moderaterna ökar från tre till fyra mandat. Stort grattis till Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Ett stort grattis även till Socialdemokraten från Umeå, Erik Bergkvist, som nu blir invald i Europaparlamentet.

Kampen mellan partierna är en sak. Jag hade gärna sett att M hade fått fler mandat och S färre. Men när den kampen är avgjord och vi nu har ett resultat, så är det självfallet positivt för Umeå och Norrland att en politiker från denna del av landet tar plats i Europaparlamentet. Erik Bergkvist är en kunnig och resultatinriktad politiker, som kommer vara värdefull i Bryssel. Ett uppriktigt grattis till dig, Erik.

Viktigt att hedra våra svenska veteraner!

Idag är det Veterandagen – sedan 2018 dessutom allmän flaggdag! Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Förra året var det första gången som dagen firades som allmän flaggdag.

För exakt ett år sedan var det invigning av Minnesstenen för Umeås veteraner i Döbelns park. En perfekt dag, med tanke på att det var Veterandagen och dessutom den första gången som var allmän flaggdag i Sverige. Jag själv hade också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att uppföra just en minnessten i Umeå för att hedra våra veteraner. Ceremonin den gången innehöll tal och kransnedläggning med representanter från Försvarsmakten, Umeå kommun, Fredsbaskrarna, Kongo veteraner och finska krigsveteraner. Jag och Hans Lindberg (S) representerade då Umeå kommun. Idag har jag inte haft möjlighet att personligen vara på plats,i Döbelns park, men jag är mycket glad över att dagen högtidlighålls runt om i vårt land. En viktig dag!

Dra i handbromsen för heltidsinförandet inom Umeå kommun – återta kontrollen över den kommunala ekonomin

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov, de anställdas egna önskemål och vad den kommunala ekonomin tillåter.

Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat mycket negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor.

Umeå kommun har, baserat på en överenskommelse mellan SKL och Kommunal från 2016, gått väldigt långt i tolkningen av densamma. Trots att överenskommelsen uttrycker en ambition mellan arbetsgivare och fack om att tillsammans över tid arbeta för att öka andelen heltidsanställda och erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, så har Umeå kommun gått betydligt längre än vad överenskommelsen kräver. Överenskommelsen på riksplanet är en långsiktig ambition.

Umeå kommunfullmäktige har, efter förslag från Socialdemokraterna, beslutat att alla anställda ska ha rätt att arbeta heltid. Det finns också en målsättning om att alla nya medarbetare ska anställas på heltid och deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning. Detta trots att överenskommelsen mellan SKL och Kommunal inte går fullt så långt, samt att övriga fackliga organisationer inte har någon överenskommelse i detta avseende med SKL.

Införandet av heltid inom vård och omsorg skedde alltför snabbt i Umeå kommun. Enligt en utvärderingsrapport så hade inte någon annan kommun genomfört införandet på så kort tid. I de flesta kommuner har man haft en lång förberedelsetid med förstudier och pilotprojekt. I rapporter från verksamheterna konstateras att heltidsinförandet har inneburit att man har personal på delar av arbetsdagen, som saknar arbetsuppgifter. Bemanningsplaneringen har försvårats. Kommunen har personal på tider när de inte behövs, för att kunna erbjuda heltid.

En fullständigt orimlig situation, dessutom i ett ansträngt ekonomiskt läge. Avtalet mellan SKL och Kommunal är en långsiktig ambition. Inte något som måste genomdrivas i hast. Detta heltidsinförande har medfört allvarliga kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för tidigare införanden ligger på 46,9 miljoner kr. Bedömningen av merkostnader för innevarande år och de kommande åren är höga, om man går vidare med planerna på att genomdriva heltid för alla inom alla förvaltningar och områden. Summor, som de facto inte finns i budget. Heltidsinförandet är också en av de bidragande orsakerna till den mycket höga nettokostnadsökningen inom Umeå kommun under 2018. Kommunal har i en skrivelse påtalat situationen där personal som är verksamma inom äldrenämnden och individ- och familjenämnden under en längre tid har ”vittnat om sämre arbetsmiljö, mindre inflytande över schemat, underbemanning och samvetsstress. Vi ser att fler, inte färre, får arbeta delade turer. Vi ser att helgtjänstgöringen ökar och att arbete varannan helg nu blivit norm.” I detta läge måste kommunfullmäktige snarast dra i handbromsen.

Målet som har antagits i kommunfullmäktige föreslås strykas av oss moderater. D.v.s. målet som formulerats ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” stryks. Umeå kommun ska, liksom i alla andra sammanhang, göra det som är praktiskt genomförbart utifrån de resurser som finns tillgängliga.

Detta kommer att vara en del i det förslag till Budget 2020, som presenteras av oss moderater tisdag den 4 juni.

Att erbjuda heltid till alla är en lovvärd ambition, men kan bara genomföras i den mån verksamheten klarar av det utifrån tilldelade budgetramar och utan att försämra medarbetarnas arbetsvillkor vilket har blivit följden i Umeå. Det kommer även fortsättningsvis att finnas behov av att anställa personal exempelvis på deltid.

I konflikt mellan mål och medel, gäller medel.

Skattepengar ska inte betalas ut till organisationer som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar

VK skriver idag om förskolan Bilaal, där imamen i Umeå som omhändertagits av Säpo haft en ledande roll i styrelsen, tydligen har haft stora brister i bokföringen. Miljontals kronor har gått från förskolans konton till okända personer. Umeå-imamen har varit kassör i den ekonomiska föreningen. Exakt hur det ligger till lär väl framkomma så småningom.

Sex personer i islamistiska miljöer har nu tagits i förvar av säkerhetspolisen. Varav alltså två med tydliga kopplingar till Umeå.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger i dagens VK att Säpos tillslag mot personerna “bygger på en grundad misstanke att de är ledargestalter i de extremistiska miljöerna. De bidrar till radikalisering, rekrytering eller finansiering. Flera av dem har också nekats medborgarskap när de har sökt eftersom Säpo har känt till detta.”

Hur det ligger till med allt detta är ju nu upp till Säpo och övriga inblandade myndigheter att redogöra för och dra slutsatser. Man vet ju inte mer än vad som framkommer i media just nu.

Men för Moderaterna i Umeå kan jag bara konstatera följande generella ställningstagande, inte minst inför måndagens kommande viktiga debatter i kommunfullmäktige:

Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar. Detta gäller såväl islamistiska organisationer, nazistiska organisationer som extremvänstern.

Vi måste ha tydliga regler för vad som gäller, oavsett det handlar om föreningsbidrag, projektpengar, förskolor, skolor, lokaluthyrning eller annat.

Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till extremister.

 
Moderaterna ökar i valspurten!

Bilden kan innehålla: text

Med två dagar kvar till EU-valet, så ökar Moderaterna mest av alla partier i opinionen.

Moderaterna står upp för frihet, företagsamhet och framtidstro. Mer företagande och frihandel – och mindre av skatter och bidrag.

Moderaterna kommer att med kraft bekämpa stöldligorna.

Moderaterna vill ha mer klimatsmart kärnkraft istället för smutsig kolkraft eller rysk gas.

Moderaterna anser att Europa behöver en mer kontrollerad och förutsägbar invandring, samt bättre koll på Europas gränser.

Rösta på Moderaterna i Europavalet. Du behöver inte vänta tills söndag den 26 maj – rösta redan idag!
Stå upp för svensk demokrati – bekämpa islamism, nazism och kommunism!

Sverige har haft demokrati i 100 år. Men den utmanas öppet av extrema krafter. Alla demokratiskt pålitliga partier och politiker borde tydligt stå upp för demokratin och bistå i arbetet med att motverka såväl islamism, nazism som kommunism. Ta ställning högt, tydligt och klart. I både ord och handling.

I Umeå finns det en tydlig gemensam linje mot nazism. Det är mycket bra. Men när det gäller för partierna att ta avstånd från kommunism och islamism, så blir det plötsligt betydligt svårare för vissa.

Varför? Hur svårt kan det vara att stå upp för den svenska demokratin? Det ställningstagandet borde vara mycket enkelt.

Umeå, Västerbotten, Sverige, EU. Alla dessa nivåer förtjänar politiker som är tydliga i sitt avståndstagande från islamism, höger- och vänsterextremism.

Till försvar för vår demokrati!