Anders Ågren

Umeågalan genomfördes för sjuttonde gången!

Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå! Enligt uppgift var det igår omkring 820 gäster på plats. Många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är positivt med tillväxt! Det är viktigt att vi ständigt arbetar för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.

Här kan du läsa om årets alla vinnare, samt vinnarmotiveringarna.

Sverige behöver flyget!

Sverige klarar sig inte utan flyget. Vi behöver flyget för tillväxten, tillgängligheten och sammanhållningen i hela landet. Men att regeringen inte tar frågan om flygets framtid på allvar är oroväckande. Förhalningen av nödvändiga beslut om Arlandas utveckling och försöken att snabbavveckla Bromma är djupt skadliga.

Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen försökt att avveckla, i stället för att utveckla, flyget i Sverige. Det har varit åtta förlorade år för svenskt flyg där Arlanda flygplats har tappat linjer och i attraktionskraft samtidigt som Bromma har utsatts för ständiga nedläggningshot.

Moderaterna vill:

✅ Utveckla Arlanda med bl.a. parallell rullbana och förbättra tillgängligheten till flygplatsen.

✅ Stoppa snabbavvecklingen av Bromma. Flygplatsens framtid är en fråga för hela landet, inte bara Stockholm.

Flyget är viktigt. Vårt mål är att utveckla Arlanda och värna inrikesflygets framtid genom att stoppa snabbavvecklingen av Bromma.

Om detta skriver jag idag tillsammans med andra moderater på debattplats i Altinget.

Arlanda….få ordning på kaoset!

Köerna på Arlanda har nått helt orimliga nivåer. För att svenskt näringsliv, svenskarnas vardag och hela Sverige ska fungera krävs att vi har en säkrad flygkapacitet. Men det krävs också att Arlanda överhuvudtaget fungerar.

Moderaterna kräver att regeringen omedelbart måste presentera en åtgärdsplan kring hur man ska få ner köerna på Arlanda till en normal nivå.

Vikten av ett positivt företagsklimat

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor väljer att flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Att Umeå fortsätter att hamna på mediokra placeringar, år 2021 plats 179 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 – hamnar Umeå på plats 131 av 189 kommuner.

Alliansens ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren: Snabbare handläggning (47%), bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (41%), fler bostäder (41%), anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov (38%) och bättre dialog mellan kommunen och företagen (34%).

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Umeå har som kunskapsnav utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regionen nödvändig utveckling. För att uppnå kommunens tillväxtmål är det helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt och kraftig tillväxt av nya företag. Flera av de nya företagen är spjutspetsföretag med unika produkter i nya och snabbt växande branscher. De etablerade tillverkningsindustrierna hävdar sig väl.

Det är även av central vikt att få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. En ytterst viktig del i den fortsatta utvecklingen är att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Kommunen kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens, genomföra fler upphandlingar och sänka kommunalskatten.

En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun fortfarande mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar, då trycket på detta är hårt. Detta ska åtgärdas snarast.

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp och driva företag i kommunen är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är det ett sätt att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i Umeå

Tidigare denna vecka deltog jag tillsammans med övriga borgerliga gruppledare i en presskonferens där vi presenterade Alliansens budgetförslag för Umeå kommun år 2023.

Ett av våra gemensamma förslag är att införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen.

Enligt rapporten Unga20 som offentliggjordes i juni 2021 av Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. Även då uppgav 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har alltså otryggheten i Umeå fortsatt ligga på en hög nivå.

Alliansen anser att väl avvägd kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser är befogad. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement för att öka tryggheten. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg

I tisdags presenterade vi Alliansens förslag till budget för Umeå kommun år 2023. Ett av våra förslag är att införa språktest vid anställning inom bl.a. äldreomsorgen.

Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är bristfälliga och det leder till risker för äldre och funktionshindrade. Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen där språket är en stor del. Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven är mycket stora, men det är definitivt ingen lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet. Vi föreslår därför att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Igår presenterade vi vår gemensamma Alliansbudget för Umeå kommun år 2023.

En viktig del i den är förslaget om sänkt kommunalskatt.

Umeå kommun har en hög kommunalskatt. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Vi har en betydligt högre kommunalskatt i Umeå utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna.

Sänkt skatt är en rättvisefråga.

I vårt förslag för år 2023 sänker vi skatten i Umeå kommun med 10 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Medelskattesatsen för landets alla kommuner är 20,67 år 2022. Även efter vår skattesänkning med 10 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 2 kr och 3 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner.

Gemensam Alliansbudget för Umeå kommun!

Pressmeddelande 2022-06-07

Alliansen presenterade gemensam budget för år 2023

Under tisdagen presenterade de borgerliga partierna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2023. Den innehåller satsningar på skola, sänkt kommunalskatt, ett ökat sparande samt neddragningar på kommunstyrelsens område.

– Jag är mycket glad över att vi idag kan presentera en gemensam Alliansbudget i Umeå! Det var fyra år sedan senast. Med 96 dagar kvar till valet är det enad borgerlighet som går till val. En viktig del i vårt budgetförslag är sänkt kommunalskatt liksom trygghetsinsatser genom kamerabevakning på brottsutsatta platser, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Det råder bostadsbrist i Umeå sedan ett antal år tillbaka. Umeå kommun har som mål att bygga 2000 bostäder per år, men har varit långt ifrån att nå upp till det målet. De borgerliga partierna vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder och möjliggöra byggnationer av bostäder även utanför de centrala stadsdelarna.

– Denna budget visar att det finns fler alternativ när det kommer till Umeås utveckling. Inte minst är jag glad över Alliansens satsningar på tillväxt i hela kommunen, säger Mattias Larsson (C), gruppledare.För- och grundskolenämnden får med Alliansens budgetförslag en ramhöjning med över 110 miljoner kr. Det är större satsningar på skolans område än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan.

– Alliansen vill ytterligare utveckla skolan. Det gäller såväl kunskapsresultaten som arbetsmiljön. Vi tillför därför 10 miljoner kr mer än S/MP budgeten. Att själv få välja skola är en självklarhet och det viktiga är inte vem som är huvudman – det viktiga är hög kvalitet. Vi vill möjliggöra driftformen intraprenad för kommunala skolor för att öka självbestämmandet för personalen vilket kommer gynna eleverna, säger Anders Norqvist, gruppledare (L).

De borgerliga partierna i Umeå håller frihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Att det finns en mångfald av aktörer inom äldreomsorgen är en förutsättning för valfrihet och det bidrar dessutom till att göra vårdyrket mer attraktivt när det finns fler arbetsgivare att välja mellan.

– Det är fullt möjligt att lägga ut betydligt fler verksamheter på entreprenad där vi vet att kommunen har mycket att vinna både ekonomiskt och i kunskapsinhämtning samtidigt som det gynnar den enskilde. Intraprenader är en annan möjlighet som Socialdemokraterna försummat. Äldreomsorgen har idag en intraprenad, men det finns önskemål från personal om att starta fler och det är initiativ som vi vill stödja, säger Veronica Kerr (KD).

I Alliansens budgetförslag sparar partierna samtidigt på kulturnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen, jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör ett utrymme som möjliggör både en sänkning av kommunalskatten med 10 öre och ett bättre resultat på slutraden med drygt 15 miljoner kronor.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och föreslår Alliansen 36 gemensamma uppdrag. Bland dessa kan nämnas:

  • Uppdra till AB Bostaden att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.
  • Uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.
  • Uppdra till för-och grundskolenämnden att avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter.
  • Uppdra till för-och grundskolenämnden, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt individ-och familjenämnden att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner inom förvaltningarna.
  • Uppdra till kulturnämnden att Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska avvecklas, och det som är av bevarandevärde kan flyttas till Västerbottens Museum.
  • Uppdra till tekniska nämnden att upphandla mer lokalt producerade livsmedel.
  • Uppdra till äldrenämnden och individ-och familjenämnden att införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att säkerställa att personalen har nödvändiga kunskaper i det svenska språket.
  • Uppdra till äldrenämnden och individ-och familjenämnden att skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Tack Brännbollsyran – dessutom nytt publikrekord igen!

Det är helt otroligt. Brännbollsyran år 2022 drog alltså över 17 000 besökare per dag och slog därmed det tidigare publikrekordet från 2019 som låg på 16 500. Det verkar också ha fungerat riktigt bra på det nya festivalområdet på Hedlunda och Nolia.

Brännbollsyran är utan konkurrens Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige.

Umeå kommun har all anledning att hylla arrangörerna och lyfta dem till skyarna. Vilka makalösa marknadsförare av Umeå. Vilka eldsjälar och visionärer. Vilka proffs.

TACK!

Den här gången lyckades man återigen slå publikrekord. Ett proffsigt och väl genomfört arrangemang, vilket vi har vant oss vid numera. Brännbollsyran har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter) och sedan har det bara gått uppåt! Bra artister, rekordpublik och god stämning.

Det är riktigt glädjande att även höra Polisens omdöme om arrangemanget, och att det – trots att det varit så oerhört många besökare – så har det varit som vilken helg som helst i Umeå gällande ordningen. Bra jobbat av arrangörer, Polisen, nattvandrare och övriga involverade – och inte minst alla besökare som har skött sig exemplariskt.

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen och handeln när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Hotellen är fullbokade, och dagarna med cupdeltagare och festivalbesökare lever verkligen upp till epitetet folkfest.

Jag har sagt det så många gånger, men jag säger det gärna igen: Brännbollsyran gör gott för Umeå! Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang.

Återigen – ett stort, varmt och hjärtligt TACK!

Vi ser fram emot fortsatta rekord under kommande år!