Anders Ågren

En tillväxtpolitik för både landsbygd och stad!

Jag skriver i dag på debattsidan i VK. Läggs även upp här på bloggen.

Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik

– för både landsbygd och stad!

I norra Sverige pågår just nu en fantastisk utveckling, med nya etableringar och stora pågående och planerade investeringar.  Det är viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. En positiv utveckling kommer inte av sig själv. Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små-, medelstora- och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Ett rimligt riktmärke för Umeå borde vara att siktra på topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige. I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun mediokra placeringar. Umeå tappade i år 12 placeringar till plats 179 av landets 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut.

I SmåföretagarIndex, som genomförs varje år av Småföretagarnas riksförbund, hamnar Umeå på plats 151 av 290 kommuner. I undersökningen kartläggs förutsättningarna för små och medelstora företag.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2020 – hamnar Umeå kommun på plats 133 av de sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

Även om det självfallet finns mycket som fungerar bra i Umeå med omnejd, så är det mycket som kan bli bättre. Moderaterna har lagt en rad förslag, ibland tillsammans med andra borgerliga partier, för att förbättra Umeås företagsklimat.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet, genom att bl.a. möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Öppna upp fler områden för byggnation och öka takten på ärendehanteringen. Det behövs fler villor, fler bostadsrätter och fler hyresrätter. Utbudet av villor är extremt lågt, vilket vi måste förändra under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Detta skulle också vara ett starkt stöd för tillväxt i hela vår kommun. För både landsbygd och stad.

Vi måste vidare säkerställa god tillgång på mark för etableringar, och här pågår ett arbete. Det behövs verksamhetsmark för industri, handel, kontor och service. Investerare ska kunna få snabba och tydliga besked om lämplig mark för sina verksamheter.

Sänkt skatt är en frihetsfråga. Kommunalskatten i Umeå är ca två kronor högre än jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Detta är inte rimligt. Vi moderater har i ett första steg lagt förslag om en sänkning med 15 öre.

Det handlar vidare om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt.

Säkerställa kompetensförsörjningen i samarbete med universitet och högskolor, region, näringsliv och övriga kommuner.  

Fortsatta satsningar på besöksnäringen. Möjliggöra ökad turism genom att skapa förutsättningar för dels en gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken handlar bl.a. om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler.

Viktigt är också att centrumhandeln kan utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Moderaterna har upprepade gånger föreslagit försök med avgiftsfri parkering i centrala Umeå, och detta förslag kvarstår.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

Sedan finns det ett batteri av områden som är lika viktiga för Umeås och regionens utveckling – nationell och regional infrastruktur, kommunikationer, nationell lagstiftning etc. Men det får vila till en annan debattartikel.

Umeå borde rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med våra förslag blir detta möjligt.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå