Anders Ågren

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år, och jag har tagit upp det även nu på de senaste två kommunfullmäktigesammanträdena. Dels via en interpellation i mars till Hans Lindberg, dels i samband med årsredovisningen vid sammanträdet i april.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder i Umeå, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 700-800 bostäder.

Det byggs för få bostäder i Umeå. Vi behöver fler villor, fler lägenheter. Det här är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här.

Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år. De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion.