Anders Ågren

Ett starkt förtroende för Sveriges mjölkbönder bland allmänheten

Det finns ett mycket starkt förtroende för Sveriges mjölkbönder bland allmänheten.

Det med all rätta!

Jag ser ibland att mjölken ifrågasätts i massmedia, av vissa politiker och även på skolor och andra offentliga kök. Men mjölk och mjölkprodukter behåller sin starka ställning hos svenska folket. 9 av 10 har ett stort förtroende för den svenska mjölkbonden. 9 av 10 anser att det är viktigt att mjölk produceras i Sverige. Tre av fyra har en positiv inställning till mjölk. (Källa: Novus)

LRF har listat tio punkter om fördelarna med svensk mjölkproduktion. Dessa är värda att spridas:

1. Tack vare friska kor och skickliga mjölkbönder har svensk mjölk låg klimatpåverkan (44 procent lägre än världsgenomsnittet). Friska kor mjölkar mer och mer mjölk ger lägre påverkan per kilo mjölk.

2. Svenska mjölkbönder bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering som är värda miljarder för samhället.


3. Sverige behöver fler betande djur. Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. En tredjedel av dessa marker betas av djur från våra mjölkgårdar.


4. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är noga kontrollerad och världsunikt låg.


5. Kor omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön.


6. Svenska mjölkprodukter är gott, näringsrikt och mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.


7. Mjölk och mjölkprodukter är bra för hälsan och kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.


8. Mjölkbönderna är motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare fem jobb.


9. Mjölkproduktionen skapar arbetstillfällen och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker.


10. Sverige behöver 120 000 fler mjölkkor för att uppnå 100 procent självförsörjning (dvs 38 procent fler kor). Detta skulle skapa 6 665 nya arbetstillfällen.


Det skadar inte att dela med sig av dessa fakta.


Drick mer svensk mjölk!