Anders Ågren

Luften blir renare och renare i centrala Umeå – bästa resultatet sedan mätningarna inleddes år 2003

Luften i Umeå centrum blir renare. Det är mycket glädjande. Umeå kommuns åtgärdsprogram över tid ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att minskas ytterligare, då genomfartstrafik kan ta en annan väg.

Umeå kommun rapporterar årligen till Länsstyrelsen hur kommunen uppfyller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Vi godkände rapporten vid ett sammanträde med planeringsutskottet igår.

Årets rapport visar att årsmedelvärdet för kvävedioxid för ligger under gränsvärdet och därmed uppfyller miljökvalitetsnormen. Även den europeiska miljökvalitetsnormen klaras. Det är nionde året i rad som gränsvärdena klaras.

I år kommer kommunen med stor sannolikhet även att för första gången klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även miljömålet för årsmedelvärdet. Däremot har redan för många dygn med för höga värden uppmätts vilket betyder att dygnsnormen överskrids för 2020.

De gynnsamma värdena för 2020 bedöms till stor del bero på det mycket milda och blåsiga vädret under vintern 2020, och även till viss del på effekten av coronarestriktionerna under vårvintern. Halterna av partiklar har, liksom tidigare år, varit låga.

Det positiva är dock att luften för varje år blir renare och renare. Det är alltså inte någon kortsiktig effekt just för år 2020, utan vi har sett trenden länge. Utsläppen minskar i betydligt högre utsträckning än trafiken. Och det är ju bra – det är i första hand utsläppen som ska minska.

Årets utsläppsnivåer är de lägsta sedan mätningarna startade för 17 år sedan.