Anders Ågren

Islamisterna ska motverkas på alla plan i Umeå!

VK (dagens förstasida ovan) avslöjade idag på nyhetsplats att en kvinna som tidigare har drivit hemtjänst i Umeå har tydliga kopplingar till internationell terrormiljö, Al-Qaida och talibanerna. Hon har även enligt VK haft koppling till Gävle-Imamen Abu Raad, som anses vara ett hot mot rikets säkerhet och är dömd till utvisning. Hennes hemtjänstverksamhet i Umeå upphörde dock våren 2019.

Ett bra och viktigt avslöjande av VK!

Moderaternas uppfattning är tydlig. Skattepengar ska inte betalas ut till organisationer, föreningar, företag som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar. Det gäller både på statlig, regional och kommunal nivå. Sådana föreningar, företag och sammanslutningar måste motverkas på alla plan. Deras verksamhet måste försvåras.

Oavsett om det gäller att bedriva förskolor, att via studieförbund arrangera studiecirklar, att via företag bedriva hemtjänst, personlig assistans eller för den delen få möjlighet att hyra lokaler av kommunen. Inte heller ska föreningsstöd kunna betalas ut till sådana föreningar och organisationer.

Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till islamister eller andra extremister.

Vi moderater har också konsekvent agerat för att motverka detta. Både i fullmäktige och i nämnder. När det gäller islamisterna i personalkooperativet Bilaal, så krävde Moderaterna att förskolan skulle stängas, och det blev också beslutet till slut. Radikala islamister och andra extremister ska inte bedriva förskoleverksamhet i Umeå.

Likaså antog kommunfullmäktige nyligen regelverk för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar. Det var ett efterlängtat beslut, med skärpta demokratikrav för att erhålla offentligt stöd. Ett regelverk som hade efterfrågats bl.a. av oss moderater.

Bidrag från Umeå kommun ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten:

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde, 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 och 2, eller 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Moderaterna föreslog i samband med senaste budgetfullmäktige i oktober att kommunstyrelsen skulle ges ”i uppdrag att – tillsammans med berörda nämnder – identifiera och stoppa fusk med välfärdssystemen, däribland sådant som har koppling till organiserad brottslighet. Kända riskområden är utbetalningar av ekonomiskt bistånd, föreningsbidrag och assistansersättning.” Detta och flera andra förslag av oss röstades ned, gällande skärpta kontroller. Men ett snarlikt uppdrag från S/MP vann majoritet och vi yrkade bifall och röstade ja till det uppdraget.

Så om detta råder ingen oenighet i sak.

Däremot finns det ju en retorik från Socialdemokraterna i Umeå, som misstänkliggör hela LOV-systemet och alla dess framgångsrika och uppskattade aktörer, och det är det debatten har gällt den senaste tiden.

Även vårt M-förslag om noggrannare kontroller av utbetalning stöd till studieförbund och föreningar röstades ned.

Moderaterna har också vid ett flertal tillfällen föreslagit att Umeå kommun (via kulturnämnden) ska sluta utbetala pengar till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till islamistiska Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade. Men här fortsätter tyvärr socialdemokraterna i Umeå att betala ut pengar varje år.

Senast vid budgetfullmäktige i oktober, och därefter i november när kulturnämnden antog sin uppdragsplan för 2021, så röstade en majoritet av partierna för att fortsätta betala ut pengar till Ibn Rushd. Varför?

Låt oss agera gemensamt för att motverka islamism på alla nivåer.