Anders Ågren

Det behövs en mycket stram migrationspolitik under lång tid framöver

Igår yttrade vi oss i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott gällande ärendet SOU 2020:54 – “En långsiktigt hållbar migrationspolitik”

Från Moderaterna hade vi ett eget förslag till yttrande, som tidigare hade presenterats i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå. Vårt alternativa yttrande understryker Moderaternas uppfattning om att det behövs en mycket stram migrationspolitik under lång tid framöver. 

Många år av hög asylinvandring i kombination med en illa fungerande integration har medfört allvarliga konsekvenser för Sveriges kommuner och samhället i övrigt. Var femte utrikes född är idag arbetslös. Endast hälften av de som kom till Sverige under åren 1990 till 2016 är självförsörjande. Var tredje elev i utsatta områden lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Bristen på bostäder är stor i många kommuner.

En mycket stram migrationspolitik för lång tid framöver är en grundförutsättning för att vända utvecklingen. Det humana är inte att låta så många som möjligt komma till Sverige. Det humana är att låta alla de som sökt och fått skydd här få en verklig möjlighet att komma in i samhället.

Sverige har med den tillfälliga lagen stramat åt det migrationspolitiska regelverket. Trots det har asylinvandringen fortsatt att vara oproportionerligt hög. Antalet asylansökningar i Sverige uppgick under 2019 till knappt 22 000. Det var det sjätte största asylmottagandet i EU. Det är också långt fler asylansökningar än vad som registrerades i Norge, Danmark och Finland tillsammans. Anhöriginvandring tillkommer. Den nedgång av asylsökande som skett sedan april 2020 hänger främst samman med de reserestriktioner som gäller till följd av Coronapandemin.

Dessvärre presenterar utredningen inte förslag som innebär en hållbar nivå på asylinvandringen till Sverige. Utredningens förslag, som går utöver vad Sveriges EU-medlemskap och övriga internationella åtaganden kräver, skulle innebära samma nivå på antalet asylsökande som i nuläget. Det är ohållbart, sett till Sveriges mottagningskapacitet och integrationsförmåga. Antalet asylsökande måste minska betydligt.

Vi moderater motsätter oss därför utredningens förslag i flera kapitel/delar. Vi anser också att konsekvensanalysen är bristfällig. Den relaterar inte till de faktiska konsekvenserna för Sveriges kommuner av de nivåer på asylinvandring som utredningens förslag kan antas innebära. Konsekvenserna borde ha analyserats utifrån dagens situation i kommunerna. Detta vad gäller exempelvis bidragsberoende, tillgång till bostäder, trångboddhet, tillgång till kvalificerad personal i välfärden, skolresultat och trygghet.

Tyvärr blev vårt förslag nedröstat.