Anders Ågren

Vi måste öka takten på bostadsbyggandet i Umeå rejält!

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av detta. År 2019 färdigställdes 1016 bostäder i Umeå, år 2018 (1337) och år 2017 (1000 bostäder). För år 2020 är prognosen att det bara kommer at byggas ca 500-600 bostäder.

Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år. De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten.

Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe.

Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

Överklagningar är också ett bekymmer då det innebär att ett stort antal bostadsprojekt stoppas upp. Hösten 2020 ligger ca 1600 bostäder i överklagade detaljplaner i Umeå. Det är styrt av nationell lagstiftning. Sakägare ska självklart ha möjlighet att överklaga, men däremot så anser vi moderater att möjligheten att överklaga i instans efter instans – och därmed förhala en process flera år – bör begränsas. Likaså bör bedömningen av vilka som kan vara sakägare begränsas jämfört med idag.

Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Avyttringen bör dessutom vara mer omfattande är den som genomfördes 2017. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet till Heimstaden: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr. Tio bostadsbolag var intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.

Vi ska fortsätta förtäta och bygga centralt. Men trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga p.g.a. otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Därför måste hämmande regler och t.ex. strandskydd ifrågasättas. Moderaterna i Umeå vill ta bort lokala ”kvadratmeterregler” som styr storleken på friyta mm och ersätta dem med kvalitetskrav. Översiktsplanen borde omarbetas så att kvalitetskrav ställs på friytor, istället för lokala kvadratmeterregler. En stads charm handlar om en mångfald i byggnationen. Höga och låga hus ska kunna samsas och skapa variation.

Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska fortsätta att växa. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för utveckling. AB Bostaden ska i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö, m.fl. Fler områden måste öppnas upp för bostadsbyggande.

För att understryka kommunens ansvar även för utvecklingen utanför centrala stadsdelarna, har vi moderater föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har ett ansvar för hela kommunens utveckling. Det ökar samtidigt möjligheterna att faktiskt uppnå befolkningsmålen och göra Umeå till ett starkt tillväxtalternativ till de större städerna i södra Sverige. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Tyvärr blev alla våra yrkanden i dessa avseenden nedröstade förra veckan. Men vi fortsätter att driva frågorna. Viktiga för Umeå och umeåborna!