Anders Ågren

De borgerliga partierna i Umeå presenterar idag 11 gemensamma förslag inför budgetfullmäktige

Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Mattias Larsson (C)

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå har idag presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Sedan tidigare är det känt att våra fyra partierna lägger separata budgetförslag, i syfte att tydligt kunna profilera respektive partier. Men på flera viktiga områden råder naturligtvis samsyn.

Ett pressmeddelande skickades ut för några timmar sedan, och jag passar på att lägga upp våra gemensamma uppdragsförslag nedan:

Gemensamma uppdrag Alliansen

1. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.

2. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

4. Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

5. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

6. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

7. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

8. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

9. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

10. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

11. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.