Anders Ågren

M-förslag: Test med behovsanpassad tömning av sopkärl

Nedanstående pressmeddelande skickade vi ut tidigare i eftermiddag. Läggs även upp här på bloggen.

Pressmeddelande 2020-10-01

Moderaterna föreslår test med behovsanpassad tömning av sopkärl

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår moderaten Lena Riedl att Vakin ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl. Det innebär att hushållen själva signalerar när sopkärlen är fulla och det är dags för soptömning.

Detta prövas redan i Helsingborg. Förra året deltog 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg i projektet med bestäm-själv tömning av sopkärl. Resultatet från projektet var att antalet tömningar gick ner med nästan 50%. Under 2020 testar cirka 2000 hushåll i Helsingborg bestäm-själv-tömning av sopkärl. Varje sopkärl är utrustat med ett reglage. När sopkärlet är fullt ändrar man reglaget som skickar en signal till renhållningsbolaget att det är dags att hämta soporna.

I Helsingborg har införandet av bestäm-själv-tömning av sopkärl resulterat i stora miljövinster, eftersom sopbilarna kör mindre. Kundnöjdheten har också ökat.

– Bestäm-själv-tömning av sopkärl är en enkel lösning för att undvika onödiga tömningar av sopkärl och därmed minska sopbilarnas miljöpåverkan. En annan fördel med bestäm-själv-tömning av sopkärl är att det blir enklare för hushållen att se hur mycket avfall de slänger. Det kan leda till att hushållens medvetenhet kring källsortering ökar, vilket i sin tur minskar mängden sopor, säger Lena Riedl (M).

Motionen i sin helhet

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl

Umeå kommun har länge arbetat med hållbar utveckling. Även om kommunen ligger långt framme i miljöarbetet så finns det alltid förbättringsområden. Teknisk utveckling är en viktig del i arbetet med att minska miljöpåverkan, både i privat och offentlig sektor.

I Helsingborg har man infört bestäm-själv-tömning av sopkärl, även kallat sophämtning ”on demand”. Det innebär att hushållen själva signalerar när sopkärlen är fulla och det är dags för soptömning. Syftet med detta är att förebygga onödiga tömningar och därmed minska den miljöpåverkan som sopbilarna medför.

År 2019 deltog 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg i projektet med bestäm-själv tömning av sopkärl. I området gick antalet tömningar ner med nästan 50% efter att man infört sophämtning on demand. Under 2020 testar cirka 2000 hushåll i Helsingborg sophämtning on demand.

Det sitter ett reglage på sopkärlen. När sopkärlet är fullt ändrar man reglaget som skickar en signal till renhållningsbolaget att det är dags att hämta soporna. Efter det att villaägaren har ändrat reglaget tar det maximalt 48 timmar tills sopbilen kommer och tömmer sopkärlet.

Först och främst har det resulterat i stora miljövinster, eftersom sopbilarna kör mindre. Att hushållen själva bestämmer när de vill ha tömning av sopkärlet har även lett till att kundnöjdheten har ökat. Renhållningsbolaget har dessutom sparat pengar, då de tömmer färre kärl totalt.

Detta är en enkel lösning för att undvika onödiga tömningar av sopkärl och minska sopbilarnas miljöpåverkan. En annan fördel med sophämtning on demand är att det blir enklare för hushållen att se hur mycket avfall de slänger. Detta kan leda till att hushållens medvetenhet kring källsortering ökar, vilket i sin tur minskar mängden sopor.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till Vakin att utreda möjligheten att införa testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl

2020-10-01

Lena Riedl (M)