Anders Ågren

Viktigt att bibliotek kan erbjuda lugna och trygga läsmiljöer

Brå publicerade tidigare i veckan en kartläggning om förekomsten av brott och ordningsstörningar på landets bibliotek. Resultatet av kartläggningen? Alla bibliotek som Brå var i kontakt med hade varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, men det är stora skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.

Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda lugna och trygga läsmiljöer, fria från brott, stök och oordning. 

Med anledning av resultatet i Brå-rapporten vore det intressant att få veta hur aktuellt läget ser ut på Umeås olika bibliotek. Jag har därför lämnat in en interpellation till kulturnämndens ordförande. Den kommer att besvaras på fullmäktige den 28/9 och bifogas nedan.

Hur ser det ut med förekomsten av brott och ordningsstörningar på Umeås bibliotek?

Brottsförebyggande rådet (Brå) har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek runt om i landet på uppdrag av regeringen. Rapporten publicerades den 15 september.

Kartläggningen har genomförts genom strukturerade intervjuer där företrädare för simhallar och folkbibliotek i 40 olika kommuner i Sverige har fått uppskatta förekomsten av brott och ordningstörningar.

Resultatet av kartläggningen? Alla bibliotek hade varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, men det är stora skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.

Någon form av bråk har förekommit på nästan alla bibliotek. Även hot och trakasserier är vanligt förekommande. Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden. Stöld eller skadegörelse har förekommit på ungefär tre av fyra bibliotek. På i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och narkotika såsom att personer uppträtt berusade. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt.

Allt detta har naturligtvis negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö och skapar otrygghet bland besökare.

Men hur ser då situationen ut i Umeå?

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Kulturnämndens ordförande Helena Smith (S):

1. Hur ser läget ut på Umeås kommunala bibliotek gällande förekomsten av brott och ordningsstörningar?

2. Har eventuella problem ökat eller minskat under de senaste åren?

Umeå 2020-09-17

Anders Ågren

Kommunalråd (M)