Anders Ågren

Öka den svenska livsmedelsproduktionen!

Jag skriver i dagens VK på debattplats tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert. Debattartikeln bifogas nedan.

Öka den svenska livsmedelsproduktionen!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen måste öka. På 90-talet låg Sveriges självförsörjningsgrad på 75%. Idag producerar svenska bönder endast 50% av landets livsmedel – resten importeras. Sverige är numera bara självförsörjande på tre livsmedel: socker, morötter och spannmål. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger. 

Klimatet i norra Sverige gör att odlingsmöjligheterna för vissa vegetabilier är mycket små. Det är svårt att odla linser och bönor i Västerbotten, men däremot passar det norrländska klimatet utmärkt för att hålla boskap. Mat som är producerad i Sverige är klimatsmart. Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Jämfört med värdssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25% lägre än genomsnittet i EU. Betande djur håller landskapen öppna, något som är viktigt för den biologiska mångfalden. I Sverige har vi dessutom friska djur, god djuromsorg och lägst antibiotikaförbrukning i EU.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav. När Umeå kommun antog ny upphandlingspolicy år 2016, beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg – efter initiativ från Moderaterna – att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning skall ställas vid livsmedelsupphandlingar. Detta borde ännu fler kommuner och regioner ta beslut om.

Moderaterna har på nationell nivå föreslagit att en regelförenklingskommission ska tillsättas, för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Vi anser att det behövs sänkta köttkontrollavgifter i samband med att djur levereras till slakt. Detta för att svenska bönder inte ska behöva betala mer än sina europeiska konkurrenter. M föreslår också en slopad överindexering av skatt på bensin och diesel. Överindexeringen innebär att skatten på drivmedel årligen höjs med två procent utöver konsumentprisindex, något som slår hårt mot jordbrukare som får ökade kostnader. Moderaterna vill även skärpa lagen för olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism. Bönder ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för brott.

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen och därmed självförsörjningsgraden. Stötta våra svenska bönder!

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten