Anders Ågren

Det behöver ju byggas fler bostäder i Umeå – inte färre!

Det byggs alldeles för lite bostäder i Umeå. Vi har under våren kunnat läsa i lokalmedia om ett ras i bostadsbyggandet och det är siffror som jag uppmärksammat i olika sammanhang upprepade gånger. För 2020 beräknas bara 500-600 bostäder blir färdiga. Det skulle behöva byggas 2000 bostäder per år i Umeå. Vi har inte nått upp till målet om 2000 bostäder en enda gång hittills.

I detta läge beslutade igår en majoritet av partierna i Umeå kommunfullmäktige att bifalla Vänsterpartiets förslag att helt stryka området Lundåkern för framtida bostadsbebyggelse.

Detta är helt fel, och bryter mot avsikterna i den fördjupade översiktsplan vi antog i bred politisk enighet år 2011.

Där pekades bl.a. Lundåkern ut som ett lämpligt område för kompletterande bostadsbebyggelse i framtiden. Ett attraktivt läge. Och även om man bygger bostäder i området, så skulle ju allmänhetens tillgång till området självfallet garanteras med bl.a. en bred strandpromenad, parker och grönytor.

Jag och många med mig promenerar den här svängen i stort sett varje dag, sedan Lundabron öppnades. Det skulle absolut INTE medföra negativt om det blev något eller några flerbostadshus på Lundåkern. Det skulle också bidra till ökad trygghet, om det är ännu fler människor som bor i området.

Moderaterna hade gärna sett att vi prövar möjligheten att bygga även bostäder på området, i linje med den fördjupade översiktsplanen. Det har vi också yrkat på när byggnationsantagandet nyligen var uppe i Planeringsutskottet för beslut.

Nu vill Vänsterpartiet göra tvärtom och stoppa möjligheterna att i framtiden komplettera med bostäder i ett mycket attraktivt läge. De fick dessutom stöd av bl.a. Socialdemokraterna.

För oss som ser behovet av att öka bostadsbyggandet i Umeå är detta ett negativt beslut.