Anders Ågren

Umeå står enat i kristider

I dagens VK skriver jag för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), med anledning av den pågående coronapandemin. Det är viktigt att vi håller ihop och samlas över blockgränsen i insatserna mot viruset, och dess följdverkningar. Debattartikeln bifogas nedan.

Umeå står enat i kristider

I december 2019 kom de första nyheterna om ett nytt virus som hade börjat sprida sjukdom i Kina. Nu står vi mitt i en pandemi, covid-19, som inte minst har drabbat Europa. Samtidigt som hela samhället arbetar för att bromsa smittspridningen så växlar vården och andra samhällsbärande aktörer upp sina insatser för att möta pandemin på ett sätt som vi inte har skådat i modern tid.

En del kommuner i landet har stora problem med smittspridning och ett stort antal sjuka sedan flera veckor tillbaka. I Umeå följer vi löpande rapporteringen och myndigheternas rekommendationer för att vi på bästa sätt ska kunna hantera utmaningen och hjälpa till att plana ut smittspridningskurvan.

Det som för vissa upplevs som en förkylning kan bli till livshotande sjukdom för andra. Därför är det viktigt att alla i Umeå tar ansvar, kommunen, regionen, näringslivet och inte minst alla invånare.

Som ett led i detta har ledningen i Umeå kommun sjösatt en pandemiplan och vidtagit övergripande åtgärder för att hålla nere smittspridningen bland anställda, politiker och invånare i kommunens olika verksamheter.

Syftet med pandemiplanen är att minska sårbarheten och säkerställa att kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Det handlar bland annat om försörjning av el, fjärrvärme och dricksvatten, hälsoskydd, äldreomsorg, barnomsorg, IT-drift, med mera.

De kommande veckorna är avgörande för hur smittspridningen kommer att utvecklas. För att minska sårbarheten och se till att beslutsmöten i Umeå kommun alltid har tillräcklig representation väljer vi nu att ställa in möten som inte är brådskande och minskar även antalet medverkande på varje möte. Ordförandena i kommunens olika styrelser, utskott och nämnder får vid särskilda skäl möjlighet att ställa in sammanträden eller byta sammanträdestid. Vi skapar även möjlighet att vid särskilda skäl och med särskilda villkor genomföra sammanträden med ledamöter som närvarar på distans.

Med 12 000 medarbetare är Umeå kommun den största offentliga arbetsgivaren i regionen. Andra stora arbetsgivare är Region Västerbotten och Umeå universitet.

I kommunen finns också en stor mängd företag, stora, små och medelstora, som sysselsätter över 60 000 Umeåbor. Många av dessa företag drabbas mycket hårt nu, inte minst de som är verksamma inom besöks- och transportnäringarna, när vi av smittspridningsskäl tvingas begränsa de fysiska kontakterna.

Eftersom företag skapar arbetstillfällen i Umeå och därmed skatteintäkter som kommunen kan lägga på att utveckla välfärden är det oerhört viktigt att vi inte slutar leva. Vi behöver däremot anpassa oss till den rådande situationen.

Precis som regering och riksdag tar fram stödpaket riktade mot näringslivet så fattade Umeå kommun i tisdags beslut om hur vi ska hjälpa företagen. Kommunen och organisationen Företagarna har tagit initiativet till företagsakuten för att ge råd och stöd till de företagare som drabbas av coronapandemin. Vi förstärker insatserna för att lotsa företag i frågor som är kopplade till rådande läge, även till hur företagen kan nyttja de olika stöd som lämnas av stat och myndigheter. Kommunen har även som avsikt att på olika sätt underlätta för företag som levererar varor och tjänster till kommunen, administrationen av olika tillstånd och avgifter, med mera.

Liv och hälsa måste alltid gå först. Därför är det av stor betydelse att vi fortsätter följa de rekommendationer som kommer från vården och våra myndigheter. Att döma av prognoserna får vi finna oss i att coronapandemin pågår en tid framöver.

I Umeå kommun finns en god beredskap för detta. Politiskt är vi beredda att fatta politiskt nödvändiga beslut om situationen förändras så att vi garanterar samhällsviktiga verksamheter.

Som kommunalråd vill vi rikta en uppmaning till alla Umeåbor om att ta hand om varandra och inte minst visa hänsyn för våra äldre och sjuka, som riskerar att drabbas hårdast under denna pandemi. Fortsätt att leva och ge ditt stöd till det lokala näringslivet. Var kreativ. Till dess att vi är igenom behöver vi se till att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och att ha rena händer.

Hans Lindberg, kommunalråd (S), Umeå kommun

Anders Ågren, kommunalråd (M), Umeå kommun