Anders Ågren

Åtgärder för att underlätta för företagen i Umeå

Umeå kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att dämpa de negativa effekter som coronapandemin har på ekonomin.

Det handlar dels om förbättrad information och utökade resurser till rådgivning, dels om åtgärder som frigör tid hos näringsidkare och som kan stärka de lokala företagens likviditet.

De åtgärder som presenteras nu är ett första steg för att stödja näringslivet. Moderaterna har lyssnat noga på Umeås näringsliv och ser ett stort behov av att lätta deras bördor i dessa prövande tider.

Jag välkomnar att vi också har politisk samsyn om en rad åtgärder med anledning av coronakrisen. Vi moderater är också öppna för att genomföra ytterligare åtgärder framöver. Vår dialog med såväl företagen som övriga partier kommer att fortsätta framöver.

Vidtagna åtgärder:

– Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.

– Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.

– Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

– Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd.

Kommunen har för avsikt att införa ytterligare åtgärder, till exempel:

– Korta betaltid till kommunens leverantörer.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillståndsavgifter.

– Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion.

Som sagt. Detta är ett första steg. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att underlätta situationen för företagen, och det kommer också in värdefulla tips och idéer till kommunen. Liknande arbete sker runt om i landet.