Anders Ågren

Det krävs insatser på nationell, regional och lokal nivå för att rädda ekonomin!

Coronaviruset påverkar redan alla svenskars vardag. Det viktigaste är naturligtvis att stoppa smittspridningen. Och vi bär alla, var och en, ett ansvar i det. Samtidigt måste politiken förbereda Sverige på de ekonomiska effekterna av smittan. En konsekvens av coronapandemin är att det slår fruktansvärt hårt mot ekonomin. Mot enskilda företag och alla deras anställda. Risken för personalneddragningar och konkurser är överhängande för många. Allt detta riskerar att leda till betydande ekonomiska problem för vårt samhälle under lång tid.

Vi moderater har välkomnat att regeringen, i ett mycket akut läge, presenterat ett krispaket för att rädda svenska jobb och företag. Moderaterna har drivit på för att staten ska ta över hela sjuklöneansvaret från företagen – vilket nu sker.

Samtidigt bör vi alla vara beredda på att fler krisåtgärder kan behövas för att rädda de svenska jobben eftersom det i vissa branscher nu är nattsvart. Dessutom kommer det att behövas nya stimulanspaket längre fram för att svensk ekonomi ska återstartas när smittspridningen är under kontroll. De senaste dagarna har vi tyvärr sett en snabb ökning, både av smittspridningen som sådan runtom i landet och av de åtgärder som nu vidtas för att få till stånd en mer kontrollerad spridning. Påfrestningen har ökat på såväl regioner som kommuner, för att inte tala om de kort- och långsiktiga effekterna på näringslivet.

Under finanskrisen 2008 och dess efterdyningar drabbades Sveriges ekonomi hårt. Då kommer jag ihåg hur vi intensivt samordnade insatser med offentliga och privata aktörer – nationellt, regionalt med länsstyrelsen i Västerbotten och lokalt med kommuner och näringslivsföreträdare.

Det kommer vara viktigt även denna gång. Sverige lyckades ta sig igenom finanskrisen 2008. Vi måste klara av att samla oss för att ta oss igenom även denna kris.

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas nu flera företag i kommunen hårt. Det kommer att krävas kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare.

Umeå kommun bör sätta in flertalet åtgärder för att stötta företagen. Vår ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, har exempelvis väckt ett extra ärende om att tillfälligt slopa de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna till företag och föreningar verksamma inom miljö- och livsmedelsområdena. Syftet med förslaget är att försöka underlätta för näringslivet i en svår ekonomisk situation.

Det finns säkerligen liknande åtgärder som Umeå kommun kan vidta. Jag har sett ett flertal kommuner runt om i landet som nu metodiskt går igenom vilka åtgärder man kan vidta för att omgående underlätta för alla de företag som riskerar gå i konkurs.

Umeå kommun inrättar t.ex. med start i morgon och i samarbete med Företagarna Umeå en ”företagsakut” där vi resursätter med ett antal duktiga rådgivare. Många företag i Umeå ser ett behov av stöd och hjälp i frågan om rådgivning, det kan röra allt ifrån att upprätta en likviditetsplan till att kontakta myndigheter för att söka stöd. På plats kommer utöver rådgivare från företagarna även finnas Ackordscentralen och Styrelseakademien samt representanter från revisorsbolag. Samt självklart även Umeå kommuns egna företagslotsar.

Våra företag påverkas i stor utsträckning av coronapandemin – vi har dessvärre sannolikt bara sett början på detta – och vi behöver underlätta för dem i dessa tider för att de ska klara sig.

Utöver att bekämpa coronaviruset och dess spridning, så måste vi sätta in verkningsfulla insatser på nationell, regional och lokal nivå för att också rädda ekonomin.

Det ligger i allas intresse.