Anders Ågren

Färre politiska möten i Corona-tider

Även den politiska verksamheten påverkas på olika sätt av den pågående coronapandemin.

En del i detta är att minska antalet möten och sammanträden, för att minimera risken att bidra till att smitta sprids. Detta märks nu på alla nivåer i politiken.

Internt i partierna
I fredags antogs riktlinjer för Moderaterna på nationell nivå, och som vi har ställt oss bakom regionalt och lokalt, vad gäller M-möten kopplat till pågående coronapandemi.

Planerade moderata partiaktiviteter (ex styrelsemöten, medlemsmöten, årsmöten, stämmor och utbildningar) bör ställas in eller skjutas upp, om det inte rör sig om möten som kan genomföras via telefon/digitalt. Partistyrelsen har även beviljat dispens från stadgarna, vilket innebär att tidsperioden för att avhålla kretsårsmöten och länsförbundsstämmor utökas ända t.o.m. september månad. Dessa riktlinjer gäller tills vidare.

Som en konsekvens av de nya riktlinjerna ställdes måndagens möte med den moderata kommungruppen i Umeå in, samtidigt som kretsårsmötet för Moderaterna i Umeå har skjutits på framtiden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
För oss politiker som har uppdrag på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), så har de flesta beredningarnas sammanträden för mars månad ställts in. Några genomför möten via telefon. Även styrelsen för SKR genomför telefonsammanträde.

Umeå kommun
Hans Lindberg (S) och jag har – i egenskap av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen – gått ut med ett gemensamt mail till partiernas gruppledare och de olika nämndernas presidier, där vi uppmanar alla att vara restriktiva med att kalla till möten och sammanträden i detta läge.

Om politiska möten eller sammanträden inom Umeå kommun inte är av brådskande karaktär, så är det ju bättre att ställa in dessa möten och ta dem vid senare tillfälle.

Om sammanträden trots allt måste genomföras, så är vår rekommendation att endast ordinarie ledamöter närvarar. Ersättare kallas in endast om man på förhand vet att en ordinarie kommer att vara frånvarande. På så vis minimerar vi antalet personer som måste vara på plats vid respektive sammanträde. Det är helt enkelt ett sätt att minska risken för smittspridning.

Vid dagens kommunstyrelse behandlades även ett extra ärende, som ska vidare till fullmäktige för beslut – med ett förslag till beslut om att bl.a. ändra arbetsordningarna för styrelser och nämnderna, så att deltagande på sammanträden i undantagsfall ska kunna ske via länk. Detta har hittills inte varit möjligt enligt gällande arbetsordningar.

Vi måste nu gemensamt göra allt för att förhindra spridningen av coronaviruset. Detta gäller självfallet även alla politiska nivåer.