Anders Ågren

Varför är S och V så besatta av att krossa valfriheten inom hemtjänsten i Umeå?

Vad sysslar Socialdemokraterna i Umeå med? Nu försöker de alltså krossa valfriheten (LOV) inom hemtjänsten bakvägen, genom att i nämnderna besluta om förfrågningsunderlag som i praktiken omöjliggör för de privata aktörerna att fortsätta erbjuda sina tjänster.

Trots att en majoritet i kommunfullmäktige i januari 2019 körde över S och V, och beslutade att LOV skulle fortsätta råda för hemtjänsten i Umeå. Men nu har de alltså kommit på ett nytt sätt att stoppa valfriheten för brukarna. Genom att helt enkelt i praktiken ställa sådana krav att de privata ska ge upp.

Bifogar det gemensamma pressmeddelandet som skickades ut idag från Alliansföreträdarna i Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden.

En majoritet i fullmäktige sa ja till LOV, men S och V fortsätter att motarbeta!

I januari i år beslutade en majoritet i fullmäktige att avslå Socialdemokraternas förslag till beslut om att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Istället skulle det bli ett nytt förfrågningsunderlag som skulle beslutas av de båda sociala nämnderna. Onsdagen 20 november beslutade Individ och familjenämnden och den 21 november fattade Äldrenämnden beslut om ett nytt förfrågningsunderlag. Det är fem år sedan sist.

Följande säger samtliga alliansföreträdare i Äldrenämnden och i individ och familjenämnden i ett gemensamt uttalande.

-Vi är starkt kritiska till att det är just de partier som vill avskaffa LOV som är de som beslutar om ett nytt förfrågningsunderlag. Det har varit känt sedan länge att förfrågningsunderlag skulle tas, men trots det presenterar inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sina ändringar förrän vid sittande bord. Ändringar som har förödande effekt på valfriheten inom hemtjänst.

Allianspartierna i både Individ och Familjenämnden samt i Äldrenämnden menar att det nya förfrågningsunderlaget i det närmaste omöjliggör för företag att bedriva hemtjänst i Umeå kommun.

-Förfrågningsunderlaget ställer större krav på externa utförare än på kommunens egen regi samtidigt som Socialdemokraternas och Vänsterpartiet ändringsyrkanden både bryter mot lagen och kraftigt försvårar för de mindre lokala leverantörerna som de säger sig värna.

Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och Lagen om valfrihet sedan 2010, men det är en av de verksamheter som det har sparats mest på. Umeå har sedan länge Sveriges lägsta hemtjänstersättning och trots en skillnad i ersättning mellan den kommunala hemtjänsten och de privata utförarna blev Socialdemokraternas beslut ett besked om att någon förändring i ersättning inte är i sikte. Detta betyder att Umeå kommun inte heller uppfyller kravet om konkurrensneutralitet mellan utförare som finns i Lagen om valfrihet.

­-Socialdemokraterna trotsar medvetet och öppet kommunfullmäktiges beslut när de säger att syftet med förändringarna av förfrågningsunderlaget är att stärka den egna hemtjänsten som de vill ska ha minst 50% av marknaden, säger Veronica Kerr, 1:e vice ordförande i Äldrenämnden (KD).

Då beslutet riskerar medföra att stora delar av den externt utförda hemtjänsten upphör redan under 2020 yrkade Allianspartierna både i IFN och ÄN på återremiss för komplettering med en analys av risken för kraftigt ökade kommunala kostnader för ett oplanerat övertagande av verksamhetsansvaret.

Allianspartiernas yrkanden i Individ och Familjenämnden samt i Äldrenämnden.

Yrkande i första hand att nämnden återremitterar ärendet med följande motivering: en risk- och konsekvensanalys ska göras med anledning av risken för ökade kostnader om kommunen måste ta över den privat drivna hemtjänsten.

Yrkande i andra hand

att en risk- och konsekvensanalys av det nya förfrågningsunderlaget ska göras.

att om konsekvenserna av förfrågningsunderlaget visas vara alltför omfattande för de privata utförarna ska nämnden revidera förfrågningsunderlaget.

att ersättningarna till utförarna generellt höjs med 15%.

att boendestöd ska ingå i förfrågningsunderlaget. att ledsagning ska ingå i förfrågningsunderlaget.

att som en valfri möjlighet för hemtjänstutförare, inkludera trygghetslarm under dagtid och/eller dygnet runt.