Anders Ågren

Goda förutsättningar att stärka försvarets verksamhet i Umeå!

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN-händelser – incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

I lördags var jag och min fru inbjudna av överste Stefan Jansson till högtidsmiddag med Totalförsvarets Skyddscentrum på Mässen. Jag hade förmånen att hålla ett tal under aftonen för Umeå kommuns räkning. Bland övriga hedersgäster fanns brigadgeneral Gabor Nagy som höll kvällens tacktal.

Försvarsmaktens verksamhet har i olika former varit etablerad i Umeå sedan lång tid tillbaka, kasernerna för de två tidigare regementena uppfördes alldeles i början av 1900-talet, och Umeå stad/kommun har av hävd alltid sett verksamheten som en naturlig och viktig del av Umeå. Genom åren har naturligtvis den militära verksamhetens omfattning varierat i Umeå, men den har alltid varit högprioriterad. Så var det när våra politiska företrädare en gång i tiden jobbade hårt för att få regementen lokaliserade hit under slutet av 1800-talet. Militären har under hela 1900-talet också spelat en tydlig roll i såväl stadslivet som i framväxten av det moderna Umeå. Under de båda världskrigen. Under efterkrigstiden.

Idag är vi mycket stolta över den verksamhet som bedrivs, inte minst av just Skyddscentrum. De ligger långt framme inom sitt expertisområde och deras verksamhet är av allra största vikt, inte minst med tanke på de hot som världen står inför. En verksamhet som är större än vad många umeåbor kanske är medvetna om. Det är ca 200 anställda officerare, soldater och civilt anställda. SkyddC är också en del i det viktiga samarbete som sker mellan bla. FOI, Umeå universitetet och Umeå kommun. Vid Umeå universitet finns Europeiska CBRNE-centret, som är en centrumbildning som arbetar med forskning och utveckling inom området farliga ämnen.

Umeå kommun ser mycket positivt på möjligheterna till utökad verksamhet inom Skyddscentrums kompetensområde. Bl.a. har ju grundutbildningen för värnpliktspersonal återupptagits. Det finns goda praktiska förutsättningar och möjligheter för försvaret att utveckla och stärka sin militära närvaro i Umeå. Umeå kommun vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av försvarsförmågan och har pekat på att även Umeå borde vara av intresse när riksdagen beslutar sig för att återetablera regementen på viktiga platser i landet. Men den geografiska placeringen bör naturligtvis var något som försvarsmakten själv får råda över.

När det svenska försvaret nu ska rustas upp, så har Umeå goda förutsättningar att vara en del av detta!