Anders Ågren

Dags att möjliggöra ett bättre företagsklimat!

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Från moderat sida har vi inför budgetfullmäktige den 17 juni presenterat en rad olika förslag för att möjliggöra ett bättre företagsklimat.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller kommunen dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun tappade 41 placeringar år 2018 till plats 185 av landets 290 kommuner.

I undersökningen som SKL gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2018 – hamnar Umeå kommun på plats 155 av de sammanlagt 171 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 55 av 61 kommuner. Detta duger naturligtvis inte. SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 63 till 66 gällande NKI Totalt mellan åren 2017 och 2018. Det är positivt, men inte tillräckligt. Detta understryker och bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (presenterad juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

Det är av central vikt att få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. En ytterst viktig del i den fortsatta utvecklingen är att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och region.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Kommunen kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och sänka kommunalskatten.

En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Idag saknas mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast.

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i kommunen är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är det att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.