Anders Ågren

De borgerliga partierna i Umeå enade om förslaget till strategisk plan

Igår presenterade merparten av de partier som är representerade i Umeå kommunfullmäktige sina respektive budgetförslag.

Jag är nöjd över att vi numera har en gemensam grund att stå på, inte minst i de breda frågorna. Vi har detta år enats om ett gemensamt förslag till Strategisk plan för Umeå kommun. När den nu gällande strategiska planen för Umeå kommun antogs av KF år 2016, så var det en tydlig splittring i fullmäktige där fyra olika förslag ställdes mot varandra. Även vi i Alliansen var splittrade. M, L, KD hade ett gemensamt förslag. C hade ett eget.

I år har våra fyra partier på den borgerliga sidan valt att gå fram med separata budgetförslag. Det ger våra partier, när vi nu gått in i en ny mandatperiod, bättre möjlighet att profilera våra respektive hjärtefrågor. Gott så.

Men inför budgetfullmäktige den 17 juni 2019 har vi alltså ett gemensamt förslag. Det är en styrka, oaktat våra fyra separata budgetförslag.

Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer ska samarbeta med en gemensam strategi och med långsiktighet för att nå tillväxtvisionen om 200 000 invånare senast år 2050. För umeåbor, medarbetare i kommunen, investerare, beslutsfattare på olika nivåer och andra läsare av strategiplanen ska det vara tydligt vilka ambitioner och vilka områden som Umeås kommunledning prioriterar för att utveckla kommunen på ett framgångsrikt sätt.

Globalisering, urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och migration, är några av de omvärldstrender som i olika grad påverkar Umeå och vår region. Detta i sin tur ställer krav på Umeå kommun inom en rad olika strategiska områden.

Från våra fyra borgerliga partier har vi pekat ut följande 10 områden som är av särskild betydelse under den kommande perioden:

1. Ett utvecklande företagsklimat ger tillväxt

2. Bostadsbyggande – attraktiva livsmiljöer både i stad och på landsbygd

3. Valfrihet

4. Jämställdhet en strategisk framgångsfaktor

5. Regionalt ledarskap

6. En modern arbetsgivare och välfärd i toppklass

7. Infrastruktur

8. Stärk besöksnäringen

9. Kultur och fritid i toppklass

10. Den hållbara staden

Dessa delar utvecklar vi i den strategiska planen, som också kommer bli en del av KF-debatten om en och en halv vecka. Positivt att de borgerliga partierna i Umeå har nått samsyn!