Anders Ågren

Ny näringslivsstrategi för Umeå kommun måste kompletteras med viktiga delar!

På kommande KF är ett av ärendena antagande av en näringslivstrategi för Umeå kommun. Syftet är bl.a. att möjliggöra fler etableringar, skapa ett bättre företagsklimat och utveckla besöksnäringen. På det stora hela är det ett bra dokument och goda ambitioner, även om det intressanta kommer i nästa steg då man ska ta fram mätbara mål och konkreta insatser. Det gäller ju att gå från ord till handling.

En strategi i sig fyller ju inget egentligt syfte, om den inte leder till resultat.

Från Moderaterna hade vi ett antal tillägg- och ändringsyrkanden.

Bl.a. saknade vi en viktig del gällande landsbygdens betydelse för Umeås tillväxt. Vi moderater är en tydlig politisk kraft för fortsatt stark tillväxt i Umeå, som måste komma både stad och landsbygd till del. Inte minst borde den förra mandatperiodens debatt om landsbygdens villkor förplikta, när KF nu ska ta beslut om strategi för näringslivets villkor. Umeå måste kunna erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna även för boende och företagande på landsbygden. Det handlar om att skapa förutsättningar för bebyggelse, att kunna utveckla det lokala näringslivet, stärka befintlig infrastruktur och säkerställa service som skolor och annat. Inte minst jordbrukets betydelse för en växande region kan nämnas. En tillväxt för både stad och landsbygd således.

Likaså går det inte att ducka för problemet med den smått absurda höga kommunalskatten i Umeå. Detta är också skadligt för Umeås företagsklimat. Skatten i Umeå är ca två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar, betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt i Umeå, än de som bor i jämförbara kommuner. Viktigt för att vara en attraktiv kommun och region är att ha ett lägre skattetryck.

För Umeå och övriga delar av norra Sverige är goda flygförbindelser A och O. Vi vill därför tydligare markera detta och i näringslivstrategin understryka att vi i samarbete med Swedavia måste möjliggöra och stötta en fortsatt utveckling av Umeå Airport, i funktionen som regional flygplats.

En annan del är den märkliga självbild som ibland sprids från offentligt håll i Umeå. I dokumentet lyfts fram den öppna och progressiva anda som enligt dokumentet präglar Umeå, och att denna anda bidrar till att möjliggöra ett växande näringsliv. I så fall en sanning med modifikation.

Det finns mycket kvar att göra i Umeå när det gäller synen på företagare, entreprenörer och företagande. I återkommande undersökningar bland verksamma företagare placerar sig Umeå bland de allra sämsta kommunerna i landet, när det gäller sådant som allmänhetens attityd till företagande, skolans attityd till företagande, medias attityd till företagande, liksom politikers och tjänstemäns attityd till företagande.

Det är ju snarast en prioriterad utmaning att vända denna negativa syn på företagande och välfärdsskapande som präglar mycket av debatten och diskussionerna i Umeå.

Sedan finns det en rad andra saker som vi moderater ville komplettera strategin med i kommunstyrelsen, däribland sådant som att öppna upp kommunal verksamhet för konkurrens, uppmuntra till bildandet av intraprenader inom kommunal verksamhet, utreda och avveckla eventuell förekomst av osund konkurrens, uppmuntra till valfrihet inom välfärden. Det sistnämnda ger fler privata aktörer och fler arbetsgivare för personalen att välja mellan.

Det är viktigt att Umeå kommun har ett positivt företagsklimat.

Självklart är det mycket som fungerar bra i Umeå, men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Från Moderaterna hoppas vi nu att fler partier sluter upp bakom våra tillägg- och ändringsförslag beträffande näringslivsstrategi för Umeå kommun. Liberalerna har redan gjort det, vilket vi välkomnar.