Anders Ågren

Umeå kommun på plats 155 (!) av 171 kommuner gällande företagsklimat (SKL)

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2018.

Umeå kommun hamnar på plats 155 av sammanlagt 171 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 55 av 61 kommuner.

Detta duger naturligtvis inte. Inte på något sätt.

SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 63 till 66 gällande NKI Totalt mellan åren 2017 och 2018. Det är positivt, men naturligtvis inte tillräckligt.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Och det är ett uppenbart problem.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Med anledning av detta så har jag idag lämnat in en fråga till Hans Lindberg (S) som kommer att behandlas på KF den 29 april.