Anders Ågren

Våga pröva nytt även i Umeå!

Runt om i landet prövas möjligheten för privata företag att ”utmana” kommunal verksamhet på upphandling – en så kallad utmaningsrätt. Idag är det 37 kommuner som har infört den här möjligheten. Detta är ett av många sätt som det lokala företagsklimatet kan förbättras.

Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå lämnade vid senaste kommunfullmäktige in en motion med förslaget att införa utmaningsrätt även i Umeå kommun.

Utmaningsrätten fungerar som sådan att den som vill bedriva en verksamhet åt kommunen på entreprenad – privata företag eller kommunanställd personal som vill ha en annan driftsform – har rätt att utmana den kommunala verksamheten genom en konkret upphandling. Detta även om kommunen inte själv har tagit initiativ till en upphandling på just det området.

Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma. Utmaningsrätt innebär alltså att man kan begära att få en konkurrensupphandling genomförd. Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett ännu bättre sätt.

Kommuner som använder utmaningsrätten har utmanats 192 gånger, i genomsnitt 5 utmaningar per kommun enligt en uppdaterad kartläggning från Svenskt Näringsliv. Studien visar också att 20 procent av utmaningarna accepterats av kommunen. Av dessa är det 67 procent som leder till avtal med extern aktör.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Umeå kommun ska vara en företagsvänlig kommun, där entreprenörer väljer att starta upp och driva företag. Svenskt Näringsliv gör årligen en rankning av företagsklimatet i kommunerna och 2018 hamnade Umeå kommun på plats 187. Det innebar också att Umeå tappade 41 platser jämfört med föregående år. Det signalerar tydligt att det finns brister i företagsklimatet i Umeå och att åtgärder måste vidtas för att förbättra möjligheten för företagande i kommunen. Att låta företag utmana kommunal verksamhet, genom att införa utmaningsrätt, skulle förbättra företagsklimatet i Umeå kommun och samtidigt bidra till att utveckla den kommunala verksamheten.

År 2010 hade 34 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätten. 2018 var siffran 37 kommuner. Kommuner som använder utmaningsrätten har utmanats 192 gånger, i genomsnitt 5 utmaningar per kommun enligt en uppdaterad kartläggning från Svenskt Näringsliv. Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som kommunen bedriver, både ur kostnads- och kvalitetssynpunkt. Utmaningsrätten ger den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad möjlighet att utmana den kommunala verksamheten. När andra aktörer utmanar verksamheter som bedrivs av kommunen uppstår konkurrens, vilket leder ökad effektivitet. Därigenom kan kvaliteten höjas och kostnader hållas ner.

Utmanas en av kommunens verksamheter så ska kommunen utreda om det är tillåtet och lämpligt att upphandla just den specifika verksamheten. Kommunen kan då välja att anta utmaningen eller att avslå den. Även om en kommunal verksamhet upphandlas och drivs av ett privat företag så är kommunen fortfarande huvudman och har ansvar för verksamheten.

Det är med hjälp av skatteintäkter som kommunal verksamhet finansieras och vi ser det som grundläggande att de skattemedel som betalas in används på ett så effektivt sätt som möjligt. Så länge som en verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med god kvalitet är det oväsentligt om det är en privat aktör eller kommunen som utövar verksamheten.

Att införa utmaningsrätt är ett sätt att förbättra företagsklimatet i Umeå, eftersom företag kan bidra med nya idéer om hur kommunal verksamhet kan utföras på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt. Det skulle också visa näringslivet att Umeå kommun har en positiv inställning till företagande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar

att införa utmaningsrätt i Umeå kommun

 

Umeå 2019-02-21

 

Anders Ågren,  Kommunalråd, M

Mattias Larsson, Gruppledare, C

Peder Westerberg,  Gruppledare, L

Veronica Kerr, Gruppledare, KD