Anders Ågren

Avgiftsfri parkering i centrum på lördagar!

 

Sedan några år har vi en situation där centrumhandeln är satt under mycket stor press. Självklart pga den tuffa konkurrens som kommer från externhandeln (vilken var väntad av alla), förändrade köpmönster med e-handeln, men också beroende på omfattande kommunala ombyggnationer i centrala stan som pågått under senare tid.

Jag har de senaste två åren träffat många handlare som gång på gång signalerat allvaret i situationen.

Ett tydligt önskemål från handlarna är en avgiftsbefrielse för parkeringarna i centrala staden. Vi moderater i Umeå har också agerat för att underlätta läget.

Redan i februari 2016 föreslog vi moderater att vi skulle införa försök med avgiftsfri parkering i centrum på lördagar. Detta blev nedröstat av kommunens högsta instans – fullmäktige. Vi har sedan dess föreslagit det ytterligare gånger. Tyvärr med samma resultat.

Vi bör OMGÅENDE se till att införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Vi måste göra det enkelt och intressant att faktiskt ta sig in till centrum och handla. P-platserna är i detta sammanhang oerhört viktiga.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab, men en majoritet i KF har sagt nej flera gånger. Det behövs alltså att umeåborna röstar i valet på söndag så att sammansättningen i fullmäktige blir annorlunda för att detta ska kunna bli verklighet.

Det är viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta är att se över förutsättningarna för kundernas parkering. För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill alltså att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Det går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Vad har vi för nytta av ett fint och upprustat centrum om alla butiker och handlare har tvingats flytta ut från centrum?