Anders Ågren

En tillväxt som måste komma både landsbygd och stad till del

Vi moderater bejakar tillväxt. Men tillväxten måste komma både stad och landsbygd till del. Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. På samma sätt som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser. Det är Moderaternas utgångspunkt.

Vid dagens kommunfullmäktige behandlar vi bl.a. antagande av Översiktsplan Umeå kommun, Tematiskt tillägg för landsbygden samt Fördjupning för Umeå.

Det är fundamentalt viktigt med en uppdaterad översiktlig planering för vår kommun. En uppdaterad planering är ett verktyg för att undanröja onödigt krångel, som annars riskerar att allvarligt försena och försvåra i olika kommunala ärenden. Det redovisar våra utvecklings- och tillväxtambitioner. Det redovisar kommunens mål och strategier för nå dit. De breda penseldragen.

Översiktsplaneringen bygger bl.a. på den politiska ambitionen att nå 200 000 invånare senast år 2050.

I november 2007 väckte moderaterna en fråga i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt befolkningsmål: 200 000 invånare senast år 2050.

År 2008 blev det också fullmäktiges beslut. Jag är glad att vi fann enighet kring det och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se att de flesta partierna har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Är det då viktigt att Umeå växer? Var det inte bättre här på 1950-talet? Debatten blossar upp med jämna mellanrum. Från moderat sida är vi tydliga: vi står upp för ett växande Umeå!

Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar.

Det hävdas ibland att det inte finns något stöd bland umeåborna att Umeå ska växa, utan att det är en fråga som bara politikerna driver. Mig veterligen har det bara genomförts en opinionsundersökning kring just visionen att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050. VK publicerade den i april år 2011. Resultatet var tydligt: 78 procent av umeåborna var positiva till befolkningsmålet på 200 000 invånare. Likaså var en majoritet av umeåborna positiva till att bygga höghus i de centrala delarna av staden. Men det är ju sällan denna majoritet som syns på insändarsidorna och i kommentarer på nätet.

Men viktigt att understryka är att Umeå kommun uppmuntrar och bejakar byggande på landsbygden. Omkring var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Det är också tydligt i de politiskt tunga dokument som nu antas vid dagens kommunfullmäktigesammanträde.

I den politiska debatten de senaste två mandatperioderna, så har mycket fokus hamnat på de centrala stadsdelarna. Här har vi alla, mer och mindre, ett ansvar för att det – tyvärr – blivit så.

För Moderaternas del så har jag vid upprepade tillfällen konstaterat att vi inte tillräckligt mycket lyfte fram Umeås landsbygd liksom kommundelarna. Inte för att vi haft en negativ syn på utvecklingen i dessa delar. Tvärtom. Men det har blivit ett ensidigt fokus i debatten och diskussionerna just på de centrala stadsdelarna.

Men dagens framlyftande av dels det tematiska tillägget för landsbygden, dels – i ett senare ärende – Programmet för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun – så är vi på ett välkommet sätt ikapp i den kommunala planeringen. Stad och landsbygd – båda delarna behövs och är viktiga.

Ambitionen om att växa till 200 000 invånare handlar ju lika mycket om att områdena utanför stadskärnan ska växa och utvecklas positivt. Det handlar om att skapa förutsättningar för bebyggelse, att kunna utveckla det lokala näringslivet, stärka befintlig infrastruktur och säkerställa service som skolor och annat.