Anders Ågren

En arbetslinje för hela Umeå

Moderaterna ser jobb, språk och bostad som viktiga utgångspunkter för en bra integration. Genom arbetet lär man sig språket bättre och kommer lättare in i samhället. Alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Moderaterna vill införa ett bidragstak som innebär att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på olika bidrag.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men vi ser att det fungerar dåligt. Det handlar sällan om förmedling av riktiga jobb och insatserna för dem som är arbetslösa är för få, för långsamma och för dåligt matchade med arbetsmarknadens behov. Vi vill därför att Arbetsförmedlingen läggs ned och att kommunen – i samarbete med fristående aktörer – tar över ansvaret och tillförs resurser för detta.

Arbetslösheten är främst koncentrerad till personer med bristfällig skolbakgrund eller dåliga kunskaper i svenska. Här måste tidiga, konkreta och snabba insatser genomföras. De som behöver komplettera sin utbildning eller skaffa en ny yrkesutbildning ska kunna göra det omedelbart, utan onödiga väntetider. I riksdagen har moderaterna lagt förslag om flera reformer för att underlätta människors inträde på arbetsmarknaden. Två som är mycket angelägna ur ett Umeåperspektiv är inträdesjobb för främst nyanlända invandrare och ett förstärkt RUT-avdrag som vidgas till fler tjänster.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns. Kostnaderna har ökat det senaste året då staten (Arbetsförmedlingen och Migrationsverket) misslyckats med integrationen. År 2017 betalades nästan 86 miljoner kronor ut i försörjningsstöd från Umeå kommun. Det är en ökning med nästan nio miljoner kronor jämfört med 2016. I en högkonjunktur.

Umeå ska tillämpa en strikt arbetslinje för att få försörjningsstöd, vilket innebär att man måste söka jobb från första dagen (om arbetsförmågan medger det) och att man ska delta i jobbsökande, samhällsnyttiga eller andra ändamålsenliga aktiviteter 40 timmar i veckan. Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I Sundbyberg började man 2017 genomföra hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet var att 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar. Vi vill att rutiner med hembesök införs även i Umeå kommun.

Flyktingmottagandet måste vara kostnadseffektivt. Handläggningen av asylansökan måste ske snabbt och inte ta flera år som idag. Det är både omänskligt och kostar enorma summor. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att de nyanlända snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning, antingen via studier eller arbete. Vi vill se en ”integrationsplikt” där den nyanlände lär sig svenska och där samhällsorientering är en obligatorisk del och omfattar grundläggande svenska normer och värderingar.