Anders Ågren

Sveriges bästa skola – för varje elev – varje dag!

Sveriges bästa skola – för varje elev – varje dag. Så sammanfattas Moderaternas ambition för Umeås skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum.

Det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola – det viktiga är hög kvalitet. Att få välja skola och förskola skapar trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av beslutsfattares godtycke. Därför ska val av skola bli obligatoriskt.

För att Umeå ska kunna bli den främsta skolkommunen krävs förändringar. Vi moderater är bekymrade över att studieresultaten i våra skolor inte är tillräckligt bra. Detta märks i SKL:s Öppna jämförelser mellan landets olika kommuner, gällande t.ex. genomsnittligt meritvärde årskurs 9. Väger man in elevernas förutsättningar – det s.k. sammanvägda resultatet – hamnar Umeå på plats 110 av 290 kommuner.

Grunden läggs redan i förskolan och här är det viktigt att möjliggöra goda förutsättningar genom mindre barngrupper.

I ett EU-perspektiv har svenska elever minst undervisningstid av alla länder. Vi vill att eleverna ska få fler lektioner för att kunna lära sig mer. Vi vill också ge idrottsämnet mer tid, i en tid av mer stillasittande och datortid är det viktigt att barn och ungdomar rör på sig. Även extra skolundervisning på loven är ett sätt att ge alla elever förutsättningar att klara skolan.

Alla skolor i Umeå, oavsett om de är friskolor eller kommunala skolor, ska befrias från onödig politisk detaljstyrning och ha rätt att själva ansvara för sin ekonomi, sin personal, profil och sina studieresultat.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar.

Moderaterna anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och sänder viktiga signaler om stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Vi vill införa betyg från årskurs tre, liksom ordningsomdömen.

För att ge lärare mer tid för att exempelvis förbereda lektioner samt fokusera på undervisningen vill vi omfördela pengar inom ram för att införa lärarassistenter i skolan. Lärarassistenternas uppdrag ska vara att assistera och avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär.

Gymnasieskolorna i Umeå ska ge alla elever goda kunskaper och färdigheter för att på så sätt förbereda varje elev inför högre studier eller yrkeslivet. Kunskapsförmedlingen ska alltid stå i främsta rummet. Vi vill också underlätta skolornas kontakt med näringslivet för att förbereda eleverna för livet efter examen.

Idag finns SFI, svenska för invandrare, på spridda platser i Umeå, men vi vill att verksamheten ska samlas för att säkerställa en bättre utbildning för eleverna. Möjligheten att kombinera studier i svenska med arbete bör prioriteras.