Anders Ågren

Viktigt vara en attraktiv arbetsgivare

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en god arbetsgivare. Vi står inför stora rekryteringsbehov. Sveriges Kommuner och Landsting har pekat ut nio strategier för att klara kompetensförsörjningen: Använd kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, nyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta lönekarriär.

Sjukfrånvaron är ett misslyckande. Mellan åren 2011 – 2016 ökade sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun. För 2017 så landade sjukfrånvaron dock på 6,9 % vilket är en minskning från 7,3 % föregående år. Sjukskrivningarna är förenade med stora kostnader.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet.

Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan, och vi vill därför införa möjligheten för personalen att träna på arbetstid.