Anders Ågren

Stärk det svenska försvaret och gå med i Nato

Sverige måste stärka försvaret, på alla nivåer. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap. Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.

Vårt närområde är fortsatt osäkert. Östersjöregionen befinner sig återigen i fokus för en omfattande militär förmågetillväxt som drivs på av Ryssland. Den pågående ryska aggressionen mot Ukraina visar också på att Ryssland inte väjer för att använda militära medel mot sina grannländer.

Även globalt ökar osäkerheten. USA:s intresse för omvärlden minskar, Kina har växande internationella ambitioner och vi ser ett fortsatt sönderfall och en radikalisering i Mellanöstern och Nordafrika vilket bland annat leder till terrorism och flyktingströmmar.

Försvarsmakten har varnat för att om inte mer resurser tillförs så kommer myndigheten att få göra neddragningar i verksamheten redan från och med nästa år. Det skulle påverka Sveriges försvarsförmåga negativt på både kort och lång sikt. Ytterst skulle det innebära att den säkerhetspolitiska risken för Sverige skulle öka.

Moderaterna har en politik för att påtagligt stärka det svenska försvaret och öka tryggheten för vårt land. För att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga så ska försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att uppnå målet inom tio år. I närtid vill vi skjuta till 18 miljarder kronor mer är regeringen fram till 2021. De resurserna ska användas till att färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas. Försvaret behöver bli starkare, mer tillgänglig och modernare. Armé-, marin- och flygstridskrafterna behöver utvecklas.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Genom ett svenskt Natomedlemskap så skulle vi dela solidariska försvarsgarantier med 29 andra länder och kunna ha en gemensam försvarsplanering som möjliggör ett snabbt agerande vid kris eller krig. Det behövs en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret i en snabbare takt!