Anders Ågren

Hans Lindberg (S) ville inte avfärda tanken om förbud mot dieselbilar i Umeå

Vi har just debatterat en interpellation från Peder Westerberg (L) ställd till Lindberg (S) om huruvida S och MP har för avsikt att införa nya miljözoner och därmed förbud mot dieselbilar i centrala Umeå.

Tyvärr ville Lindberg och övriga socialdemokrater inte ge ett definitivt och tydligt besked. De säger att det inte finns något beslut om det idag (nej, det vet vi såklart) och om det skulle införas så kan det bli aktuellt först efter färdigställandet av Västra Länken år 2021.

I det skriftliga svaret gick att läsa att det “i dagsläget” inte är aktuellt. Precis. I dagsläget. Det innebär att (S) kan komma med ett annat besked efter valdagen den 9 september.

Införandet av miljözoner, som det formulerats nationellt, är ett dråpslag som riskerar drabba 1,3 miljoner bilägare och det ska möjliggöras redan från år 2020.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå 2020 borde vara helt uteslutet! Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.