Anders Ågren

Träning förbättrar medarbetarnas hälsa och minskar sjukfrånvarokostnader

Imorgon har vi månadens kommunfullmäktigesammanträde. Vi ska bl.a. behandla Årsredovisningen för 2017, en motion från oss moderater om att inrätta minnesplats för veteraner, internationellt program och mycket mer. Som vanligt är det en rad interpellationer och enkla frågor.

Marianne Löfstedt (M) och Elmer Eriksson (M) ställer en interpellation kring möjligheten med byggnationer av modulradhus som seniorbostäder i de några av de mindre byarna runt om i vår kommun. Tina Myhrberg (M) ställer en fråga om tillgänglighetsanpassning av Umeå kommuns lekplatser. Jag själv ställer en fråga beträffande när kommunfullmäktige ska få ta ställning till den moderata motionen om återinförande av friskvårdstimme. Den återremitterades för elva månader sedan, men har ännu inte dykt upp.

Frågan i dess helhet:

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en minoritetsåterremiss när kommunfullmäktige behandlade Moderaternas motion om att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är motståndare till.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag.

Det har nu gått elva månader sedan kommunfullmäktige beslutade om återremiss.

När jag i augusti 2017 ställde en fråga om när motionen skulle komma upp till behandling, så kom beskedet från Lindberg (S) att den skulle behandlas vid fullmäktige i december. Det är alltså tre månader sedan motionen borde varit uppe till beslut.

Med anledning av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Linberg (S):

  • När kommer motionen om återinförande av friskvårdstimme upp till beslut i kommunfullmäktige?

 

Umeå 2018-03-22

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå