Anders Ågren

Vi behöver fler bostäder i en växande kommun!

I Umeå råder bostadsbrist sedan ett antal år tillbaka. Ett tydligt uttalat mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka från dagens ca 1300 bostäder (år 2016) till åtminstone 2000 per år. Detta för att ”bygga bort” det underskott som har skapats genom att det under en lång rad av år bara har byggts hälften så många bostäder som behovet har varit.

Vid dagens sammanträde med Näringslivs- och planeringsutskottet så yttrade vi oss över tre detaljplaner som var ute på samråd. Vi gav tummen upp för samtliga. Nu förs de vidare i processen. På Sandbacka var det en detaljplan med föreslagen bostadsbebyggelse som skulle innebära ett tillskott på ca 100 lägenheter, vi gav även klartecken från utskottet beträffande ny detaljplan som skulle innebära ett helt nytt bostadsområde i Holmsund, samt avslutningsvis en detaljplan inom Grisbacka som kan ge ett möjligt tillskott på 300 lägenheter.

Vi behöver helt enkelt bygga fler bostäder i Umeå!

På detta tema skrev jag även i dagens VK. Bifogar insändaren nedan:

 

Alla delar av kommunen viktiga för tillväxten!

I VK kan vi läsa om de spännande planerna gällande byggande av bostäder som finns för Holmsund. Det är självklart oerhört positivt! Umeå är en av landets mest expansiva kommuner. En tillväxt, där kommundelarna Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors har en viktig roll att spela. Umeå kommun måste naturligtvis uppmuntra och stödja byggande i olika delar av kommunen. Oavsett det gäller initiativ från privata aktörer eller för den delen det kommunala bostadsbolaget.

Hösten 2011 drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

I den politiska debatten kan man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntas ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Men så är det självfallet inte! Tillväxt i de centrala stadsdelarna står ju inte i motsats till kommundelarnas utveckling.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i. När siktet är inställt på ökad befolkningstillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå