Anders Ågren

Hedra Umeås veteraner med ett minnesmärke!

Pressmeddelande 2017-05-31

Ågren (M) vill hedra Umeås veteraner med minnesmärke

Moderaterna i Umeå har idag lämnat in ett förslag för att ytterligare hedra och uppmärksamma de militära och civila veteraner som är bosatta i kommunen. Tidigare har en moderat motion inlämnats om att flagga på Veterandagen den 29 maj, och Umeå kommun flaggade också i måndags i enlighet med den moderata motionen.

I en ny motion föreslår nu kommunalrådet Anders Ågren (M) att kommunen ska inrätta en lokal minnesplats och lokalt minnesmärke för veteraner. Moderaterna gör därmed tummen upp för ett initiativ från Veteranföreningen Fredsbaskrarna Västerbotten.

– Moderaterna anser att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos allmänheten om deras viktiga värv, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

– Jag själv, Hans Lindberg (S) och Margareta Rönngren (S) fick nyligen en skrivelse från Fredsbaskrarna Västerbotten, med just detta förslag. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag och lyfter det därför vidare till kommunfullmäktige.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

Motion

Hedra Umeås veteraner

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

Samtidigt har vi som land varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick sin officiella status. Under Veterandagen genomförs bland annat en ceremoni i Stockholm för att hedra svenskar som deltar eller har deltagit i militära eller civila operationer och för att högtidlighålla minnet av de som omkommit.

Efter en riksdagsmotion från Moderaterna har regeringen, den 24 maj 2017, beslutat att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 2018. I Umeå har vi moderater lämnat in en motion om att Umeå kommun borde gå före och flagga på Veterandagen oavsett vad som händer på nationell nivå, och detta skedde också glädjande nog vid årets Veterandag den 29 maj. Att dessa beslut har tagits i närtid säger något om den veteranpolitik, eller snarare avsaknad av densamma, som förekommit i vårt land.

I många kommuner, runt om i Sverige, pågår det diskussioner om vilka ytterligare insatser kommunerna kan göra för att hedra svenska veteraner. Vissa av kommunerna har beslutat att det ska uppföras ett lokalt minnesmärke eller iordningsställas en minnesplats för att hedra de veteraner som kommer från kommunen. Här i Umeå har det kommit in ett ”medborgarförslag” från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten som efterfrågar en minnesplats. Ett bra förslag. Dock finns numera inte möjligheten att lämna formella medborgarförslag till kommunen, men likväl går det att lyfta deras idé.

I skrivelsen lyfts fram att ”Umeå kommun har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”.

Moderaterna anser att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos befolkningen, och som regeringen skriver; ”tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.”

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en minnesplats och/eller ett minnesmärke för att hedra Umeås veteraner.

Att kommunstyrelsen ska samråda med i förekommande fall lokala organisationer, vilka samlar veteraner, samt Försvarsmakten om utformning och placering av den aktuella minnesplatsen och/eller minnesmärket.

 

Umeå 2017-05-31

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M