Anders Ågren

Skarpt läge för centrumhandeln!

image

Låt mig börja med att säga att jag är oerhört stolt över att vi lyckades få hit Ikea och shoppingcentret Avion till Umeå. Inte minst en liten grupp rad av engagerade och skickliga kommunala tjänstemän lyckades verkligen med sitt uppdrag. Lennart Holmlund (S) och jag likaså i våra roller. Det kommer verkligen att stärka Umeå långsiktigt.

Men parallellt med detta var vi hela tiden överens om att Ikea-etableringen absolut inte skulle få äventyra den viktiga centrumhandeln. De skulle komplettera varandra, även om det självklart initialt skulle bli ett tapp.

Idag har vi en situation där centrumhandeln är satt under mycket stor press. Självklart pga den tuffa konkurrens som kommer från externhandeln (vilken var väntad av alla), men också beroende på omfattande kommunala ombyggnationer i centrala stan som göra att många drar sig för att ta sig till centrum och handla. Detta är en betydligt värre situation än vad många politiker och tjänstemän verkar vara medvetna om.

Jag har på senare tid träffat många handlare som signalerar att läget har blivit skarpt. På allvar.

Vad kan då göras från kommunalt håll? Vi bör faktiskt se över takten på vissa av de planerade framtida ombyggnationerna, men det blir i nästa steg.

Vi bör däremot OMGÅENDE se till att införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Vi måste göra det enkelt och intressant att faktiskt ta sig in till centrum och handla. P-platserna är i detta sammanhang oerhört viktiga.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. Moderaterna har därför föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att ett försök genomförs med tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum på lördagar. Motionen lämnades in i februari.

Det är viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta är att se över förutsättningarna för kundernas parkering. För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill alltså att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Det går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Vad har vi för nytta av ett fint och upprustat centrum om alla butiker och handlare har tvingats flytta ut från centrum?

Jag hoppas att vi kan få fler politiker och partier att stötta moderaternas motion, när den kommer upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut inom kort.

Situationen för handlarna i Umeå centrum är mer ansträngd än vad många inser, och vi måste agera NU.

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeå kommuns övergripande ambitioner. Handel och service ska bidra till Umeås fortsatta tillväxt.

Stadskärnan ska parallellt utvecklas och förstärkas som centrum för en mångfald av handel och shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende. Det finns emellertid farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas extra hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. Exempel på detta finns från övriga delar av landet.

Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att de kommunala parkeringsplatserna i centrala Umeå, som Upab ansvarar för, under en försöksperiod på två år blir avgiftsfria på lördagar. Detta under en begränsad tid på dagen då merparten av affärerna håller öppet, samt

att Upab ges i uppdrag att ansvara för utformningen av detaljerna i detta försök i enlighet med motionens intentioner.

 

Umeå 2016-02-22

Anders Ågren (M), Kommunalråd