Anders Ågren

Umeå kommun går mot minus tredje året i rad

Umeå kommun går mot ett minusresultat för 2016. Det är nu tredje året i rad!

Socialdemokraterna i Umeå verkar ha slutat bry sig om ordning och reda i ekonomin, och det är oerhört bekymmersamt. Det är ingen nyhet att Umeå kommun står inför stora utmaningar gällande ekonomin under kommande år. Den långa raden av rekordår har brutits. År 2014 och 2015 blev det som bekant minusresultat i bokslutet för kommunen. Dessa underskott måste återställas och hade redan varit åtgärdade, om Allianspartiernas senaste gemensamma budget hade vunnit bifall förra året.

Igår fick vi delårsrapporten för kommunen, med en prognos för helårsresultatet 2016. Underskottet för innevarande år förväntas bli ännu större än tidigare! Minus 57 miljoner kr. Det innebär att S/MP-förslaget om att betala tillbaka en del av underskottet under innevarande år kommer att omöjliggöras. Därför sätter vi moderater av mer pengar i vår budget för 2017, så att dessa medel kan användas till att återbetala kvarvarande minusresultat för 2014/2015, vilket uppgår till 28 mkr.

Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern och Liberalerna yrkade igår att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att minimera det prognostiserade underskottet för innevarande år samt, att vidtagna åtgärder och effekterna av dessa skulle redovisas till kommunfullmäktige i september. Men S, V och MP röstade nej. Såklart. Ingen av vänsterpartierna verkar bry sig om ekonomin numera.

Kommunens låneskuld har gått från noll år 2010 till ca 1,7 miljarder år 2016. Denna trend måste vändas. En positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler människor i arbete, bidrar till att stärka de ekonomiska förutsättningarna något. Skatteunderlaget ökar och det väger upp på den positiva sidan, men inte tillräckligt. Verksamhetens nettokostnader har under perioden 2012-2015 ökat i genomsnitt med 5,2 procent, medan ökningen av skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning har stannat på 4,0 procent. Det är inte hållbart. Antalet människor som behöver kommunens tjänster växer också fortare än skatteunderlaget. De kommande åren kräver tydligare prioriteringar. Om Umeå kommun behåller investeringstakten för nuvarande investeringsplan på ca 800 mkr påverkas kommunens ekonomi markant. En oförändrad investeringstakt innebär att större delen av skatte- och intäktsökningen måste finansiera avskrivningar och räntor framöver. Vilket får till följd att det krävs betydande effektiviseringar i verksamhet för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Umeå behöver mer av borgerlig politik! Mer av ordning och reda i ekonomin. Delårsrapportens besked om ett tredje år med underskott för Umeå kommun borde få alla – med ett uns av ekonomiskt sinnelag – att börja vakna!